10 Czerwiec 2018

Szanowni Państwo,

Ostatnie dwa miesiące to dla nas wytężona praca, nieprzespane noce i… niezwykłe efekty. Z satysfakcją polecam Państwu uwadze regularny newsletter Ordo Iuris, pokrótce opisujący nasze systematyczne działania oraz szereg podjętych interwencji.

Z pomocą naszych Darczyńców staramy się pomóc wszędzie tam, gdzie dla obrony podstawowych praw i wolności potrzebna jest prawnicza wiedza albo wsparcie procesowe.

Z poważaniem

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris


logo


W obronie polskich sumień

Instytut Ordo Iuris przygotował projekt ustawy, dostosowującej przepisy regulujące sprzeciw sumienia (klauzulę sumienia) do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 roku.

Propozycja zakłada wprowadzenie ogólnej klauzuli sumienia oraz szczegółowych rozwiązań dla poszczególnych zawodów medycznych: lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz felczerów. Gwarantuje także szpitalom prawo do niewykonywania aborcji.

Projekt został zaprezentowany na konferencji prasowej zorganizowanej przez Instytut Ordo Iuris we współpracy z Centrum Życia i Rodziny, a towarzyszy mu wspólna akcja petycyjna do Przewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Zachęcamy do podpisania się pod apelem.

Akademia Bioetyki

Z myślą o przyszłych lekarzach, pielęgniarkach i położnych oraz wszystkich osobach zainteresowanych etyką, zainaugurowaliśmy działalność Akademii Bioetyki. Pierwszy z nich, zatytułowany „Prawo i psychiatria: wczoraj, dziś i jutro”, wygłosił 8 maja br. dr Błażej Kmieciak, Koordynator Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

STOP cenzurze w social media

Zorganizowaliśmy debatę na temat cenzury w mediach społecznościowych oraz projektu ustawyOrdo Iuris, gwarantującego wolność słowa w internecie. W dyskusji udział wzięli: Krzysztof Skowroński, Witold Gadowski i Jolanta Hajdasz (SDP), Tymoteusz Zych (Zarząd Ordo Iuris), Marcin Rola (wRealu24) oraz Marcin Olender (Google). Centrum Monitoringu Wolności i Prasy SDP oficjalnie poparło propozycję Instytutu. Petycję o przyjęcie przepisów gwarantujących wolność słowa w sieci można podpisać na stronie maszwplyw.pl, a przypadki naruszeń zgłaszać mailowo na adres konsumenci@ordoiuris.pl. 


INTERWENCJA PROCESOWA


Dzięki prawnikom z Ordo Iuris głuchoniemi rodzice z Piaseczna odzyskali prawo do opieki nad 13-letnią córką. Rodzinę reprezentowali: mec. Maciej Kryczka i mec. Magdalena Majkowska.

logo

Złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby prowadzące na Facebooku profil o nazwie „Aborcyjny Dream Team on tour”, gdzie udzielane są wskazówki, jak „warto przygotować się do aborcji zwłaszcza tej farmakologicznej”.

logo

Nasi prawnicy reprezentowali ks. prof. Pawła Bortkiewicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Komisja Dyscyplinarną UAM prowadziła postępowanie w związku z krytycznymi opiniami, jakie ks. prof. wyraził w związku ze zmianami dotykającymi papieskiej symboliki herbu miasta i gminy Wadowice.

logo

Dzięki pomocy prawników z Ordo Iuris 22-letni Mateusz z Przemyśla został opiekunem zastępczym dla czwórki młodszego rodzeństwa. W sprawę zaangażowali się mec. Piotr Sura, mec. Łukasz Roga, mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Maciej Kryczka z Instytutu Ordo Iuris.

logo

Złożyliśmy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, w którym stwierdzono nieważność uchwały wprowadzającej „bon wychowawczy” w Nysie. Sprawa dotyczy preferencji dla małżeństw przy uzyskiwaniu świadczeń rodzinnych. Na ten temat przygotowaliśmy też szeroką analizę prawną.

logo

Po interwencji naszych prawników Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia uniewinnił wolontariusza Fundacji PRO – Prawo do Życia od zarzutów dotyczących wystawiania bannerów o treści antyaborcyjnej. Obrońcę życia reprezentowali: mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Kacper Chołody oraz mec. Paweł Szafraniec.

logo

Sąd Rejonowy w Garwolinie przychylił się do argumentacji Ordo Iuris i uniewinnił wolontariusza Fundacji Życie i Rodzina, obwinionego o wystawienie na widok publiczny baneru antyaborcyjnego. Mężczyznę reprezentowali: mec. Jerzy Kwaśniewski oraz mec. Kacper Chołody.

logo

Nasi prawnicy złożyli do Sądu Najwyższego kasację w sprawie urzędników uniewinnionych od zarzutu zniesławienia rodziny z Tarnowa. Wykazujemy w niej, że urzędnicy mogą ponosić odpowiedzialność karną, a przyjęta przez Sąd Okręgowy teoria o “urzędniczym immunitecie” nie ma żadnych podstaw w przepisach obowiązującego prawa. 


DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA


Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Ordo Iuris wynika, że większość Polaków opowiada się z konstytucyjną ochroną życia od poczęcia, zakazem adopcji przez pary prowadzące homoseksualny styl życia oraz wsparciem rodzin poprzez zwrot części podatków zapłaconych w związku z wychowaniem dzieci. Wyniki badań zaprezentowaliśmy podczas konferencji prasowej.

logo

Przedstawiliśmy opinię naszych ekspertów na temat wpływu irlandzkiego referendum w sprawie obrony życia na sytuację w Europie i w Polsce.

logo

Wykład dr Błażeja Kmieciaka pt. „Psychiatryczne oraz prawne konteksty zabiegu przerywania ciąży” spotkał się ze zmanipulowanym atakiem ze strony środowisk proaborcyjnych. Odpowiedzieliśmy stanowczą reakcją.

logo

Po raz czwarty przekazaliśmy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie raport o przestępstwach motywowanych nienawiścią wobec chrześcijan w Polsce. Obejmuje on 34 przypadki wandalizmu, profanacji, ataków na księży i osoby wierzące oraz obrazy uczuć religijnych, do których doszło w 2017 r. Jesteśmy jedyną organizacją, która monitoruje przestępstwa wymierzone przeciw chrześcijanom w Polsce, a nasze dane co roku uwzględniane są w oficjalnych zestawieniach OBWE.

logo

We współpracy z organizacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego opublikowaliśmy monografię opisującą przypadki i skalę dyskryminacji ze względu na wiarę pt. „Wolność religijna. Wybrane zagadnienia”. Opisuje ona sytuację chrześcijan w Polsce i ujawnia zaskakującą skalę aktów nienawiści oraz dyskryminacji wobec katolików. Publikacja miała premierę na konferencji prasowej poświęconej współczesnym zagrożeniom dla wolności religijnej oraz wolności sumienia.

logo

Przesłaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego opinię w sprawie skargi złożonej przez osoby prowadzące homoseksualny styl życia, w której domagają się one uznania, że polskie przepisy gwarantujące prawo do małżeństw jedynie kobiecie i mężczyźnie są niezgodne z Konstytucją RP. Wykazaliśmy, że zarzuty te są całkowicie bezzasadne, bo ustawa zasadnicza chroni tożsamość małżeństwa właśnie jako związku jednej kobiety z jednym mężczyzną oraz zakazuje nadawania podobnych przywilejów wszelkim związkom alternatywnym.

logo

Przekazaliśmy władzom Łotwy, na terenie której toczy się w tej chwili dyskusja nad przyjęciem opartej o ideologię gender konwencji stambulskiej, obszerną opinię prawną, wykazującą niezgodność szeregu postanowień tego dokumentu z prawem międzynarodowym i łotewskim oraz nieskuteczność propagowanego w nim modelu zwalczania przemocy domowej. Podobną ekspertyzę przekazaliśmy organizacjom chorwackim.

logo

W związku z toczącą się w Korei Południowej dyskusją na temat prawnej ochrony życia, nasi eksperci przygotowali opinię prawną, którą przekazali do tamtejszego sądu konstytucyjnego.

logo

Przedłożyliśmy opinię, w której zażądaliśmy reakcji Wysokiego Komisarza ONZ wobec szeregu naruszeń praw człowieka i praw dziecka, do jakich doszło w sprawie Alfiego Evansa.

logo

Przygotowaliśmy analizę międzynarodowych wytycznych ONZ dotyczących polityki rodzinnej. W ekspertyzie skrytykowaliśmy dwa negatywne zjawiska: próbę redukowania rodziny do kwestii ekonomicznych oraz dążenia do wprowadzenia nowej terminologii, rozmywającej pojęcie rodziny.

logo

Na prośbę mieszkańców Chojnic przygotowaliśmy analizę uchwały tamtejszej Rady Miasta, w której wykazaliśmy brak podstaw do finansowania procedury in vitro ze środków publicznych.

logo

Na zaproszenie Komitetu Monitorującego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dr Tymoteusz Zych przedstawił opinię Ordo Iuris w sprawie reform sądownictwa w Polsce, zwracając uwagę, że podstawowym wyzwaniem pozostaje przyspieszenie postępowań sądowych w naszym kraju. 


INNE


Nasze zaangażowanie w pomoc rodzinom krzywdzonym przez norweski Urząd ds. Dzieci docenili Norwedzy z Chrześcijańskiej Koalicji Rodziny (KNN), którzy przyznali nam nagrodę „Obrońcy Rodziny”.

logo

We współpracy z wydawnictwem „Montesa Jagiellonica” opublikowaliśmy książkę „Philosophy of The Law of Nations” Księżnej Profesor Ingrid Detter de Frankopan, doradcy św. Jana Pawła II ds. prawa międzynarodowego. Publikacja, do której słowo wstępne przygotował Sir Roger Scrutton, odpowiada na negatywne tendencje coraz szerzej obecne w prawie międzynarodowym i daje intelektualną podbudowę prawnikom stojącym po stronie wartości.

logo

Mec. Jerzy Kwaśniewski uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, na którym uzgadniano wytyczne na lata 2018-2019. Ostateczny kształt dokumentu podkreśla konstytucyjne prawa rodziców, uwzględnia zasadę dobrowolności w korzystaniu przez rodzinę z pomocy społecznej oraz pomija odwołanie do tzw. konwencji stambulskiej (konwencji przemocowej).

logo

Mec. Bartosz Lewandowski wygłosił referat na V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego pt. „Współpraca sądów w zakresie dowodzenia”, która odbyła się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

logo

Nasi eksperci biorą udział w cyklu konferencji „Wiara w Biznesie”. Inicjatywa skierowana jest do przedsiębiorców pragnących kierować się etyką chrześcijańską w działalności gospodarczej, a Ordo Iuris jest jej głównym partnerem. W kwietniu i w maju nasi prawnicy wygłosili już 7 wykładów na terenie całej Polski.

logo

Uczestniczyliśmy w Rome Life Forum na Papieskim Uniwersytecie Angelicum. To coroczne spotkanie przedstawicieli międzynarodowych organizacji broniących podstawowych wartości w prawie i przestrzeni publicznej.

logo

W siedzibie Ordo Iuris gościliśmy ks. dr. Tadeusza Pacholczyka z Narodowego Katolickiego Centrum Bioetyki w Filadelfii, który podzielił się z nami swoimi doświadczeniami i opowiedział o działalności tego amerykańskiego think-tanku. We wspólnym spotkaniu uczestniczyli także członkowie Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopaty Polski ds. Bioetycznych z bp. dr. hab. prof. UW Józefem Wróblem na czele.


MEDIA


W tym czasie analizy, komentarze, wypowiedzi naszych ekspertów opublikowane zostały w 222 materiałach informacyjnych.

Poniżej tylko kilka wybranych:

logo

„Rzeczpospolita” opublikowała obszerną analizę Rozalii Kilemas-Ratyńskiej i Aleksandry Vanney pt. „Sprawa Alfiego Evansa – sądy decydują o prawie do życia”.

logo

Mec. Jerzy Kwaśniewski był gościem TV Republika, gdzie wypowiadał się na temat wątpliwości przedstawicieli polskich władz w sprawie azylu dla Silje Garmo – Norweżki, która uciekła do Polski, by chronić siebie i 3-miesieczna córeczkę przed norweskim Urzędem ds. Dzieci.

logo

Wyniki referendum w Irlandii skomentowała na antenie wPolsce.pl Karina Walinowicz.

logo

„Krzywda rodzin” to tytuł artykułu mec. Macieja Kryczki, który na swoich łamach opublikował „Nasz Dziennik”.

logo

Na temat prześladowań na tle w Polsce wypowiadał się dr Marcin Olszówka w poranku Telewizji Republika.

———————————————————-