6 Wrzesień 2019

Drodzy Państwo,

22-23-24 września 2019 roku Polish American Strategic Initiative (PASI) organizuje akcję informacyjną w Kongresie USA w Waszyngtonie, D.C. w ramach tzw. Polish American Capitol Hill Outreach 2019.

Celem naszej akcji na Capitol Hill jest zaznajomienie kongresmanów i senatorów, a szczególnie sygnatariuszy ostatnich antypolskich listów adresowanych do Prezydenta Donalda Trumpa, Premiera Mateusza Morawieckiegio i Sekretarza Stanu Michaela Pompeo, z opiniami Polonii odnośnie treści poruszanych w tych listach, a szczególnie kwestii związanych z ustawa S.447 (JUST Act) oraz proponowana ustawa H.R.943 (NEVER AGAIN Education Act).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tej akcji prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny z Dariuszem Rutką Email: djrutka@gmail.com Tel: (843) 566-2514

Polonio! Obrona Polski jest naszym pokoleniowym obowiązkiem, obowiązkiem każdego z nas! Włącz się w propolski lobbying! Zróbmy coś wspólnie dla Polski i dla przyszłych pokoleń Polaków! Zapraszamy wszystkich, którym dobro Polski leży na sercu do Waszyngtonu. Do zobaczenia!

Pozdrawiam serdecznie,

Edward Wojciech Jeśman, Prezes

Kongres Polonii Amerykańskiej

Południowej Kalifornii

president@pacsocal.org

ENGLISH TRANSLATION:

Ladies and gentlemen,

22-23-24 September 2019 Polish American Strategic Initiative (PASI) organizes an information campaign at the US Congress in Washington, D.C. under the so-called Polish American Capitol Hill Outreach 2019.

The purpose of our campaign at Capitol Hill is to familiarize congressmen and senators, and especially the signatories of the last anti-Polish letters addressed to President Donald Trump, Prime Minister Mateusz Morawieckiegio and Secretary of State Michael Pompeo, with the opinions of the Polish community regarding the content of these letters, in particular issues related to Act S.447 (JUST Act) and the proposed H.R.943 (NEVER AGAIN Education Act).

If you are interested in participating in this action, please contact Dariusz Rutka by email or phone Email: djrutka@gmail.com Tel: (843) 566-2514

Polish Americans! Defending Poland is our generational duty, the duty of each of us! Get involved in pro-Polish lobbying! Let’s do something together for Poland and for future generations of Poles! We invite all who care about Poland to Washington. We hope to see you there!

Best wishes,

Edward Wojciech Jeśman, President

Polish American Congress

Southern California

president@pacsocal.org

—————————————————————–