9 Grudzień 2019 

APEL do posłów Konfederacji!

Udowodnijcie, że jesteście nowoczesnymi patriotami i rozpoznajecie najistotniejsze problemy Polski i Polaków. Zajmijcie się sprawą próby ostatecznej likwidacji suwerenności Polski!

Likwidacja gotówki – ekonomiczny zamach stanu. Trybunał Stanu dla ministra finansów!

Tezy:

1. Przywiezienie do Polski złota w zamian za likwidację gotówki – prawnego środka płatniczego. Pozostały pieniądz (bankowy – dłużny) jest nielegalny, nie posiada żadnej sankcji prawnej. Sprowadzenie złota ma natomiast efekt propagandowy – sprawiający wrażenie dbałości rządu o suwerenność monetarną państwa.

2. Złoto w skarbcu NBP będzie mieć znaczenie iluzoryczne, ponieważ w oparciu o nie (część rezerwy banku centralnego) nie będzie emitowany prawny środek płatniczy (gotówka). Będzie ponadto pod pełną kontrolą faktycznych właścicieli państwa polskiego.

3. Złoto probierzem stopnia skolonizowania ekonomicznego kraju:

– wywiezienie złota – początek kolonizacji;

– powrót złota – zakończenie procesu podporządkowywania i przejęcie pełnej kontroli.

Skutki eliminacji gotówki:

– likwidacja prywatności i anonimowości;

– możliwość opodatkowania wszystkich przepływów finansowych;

– możliwość cypryzacji gospodarki (kradzież wkładów bankowych obywateli przez prywatne banki – zastosowanie dyrektywy „bail in”);

– słabsze odżywienie gospodarki pieniądzem, zwłaszcza małych i średnich firm, poprzez zlikwidowanie szybko rotującej gotówki;

– uderzenie w szarą strefę, która pozwala przetrwać małym i średnim firmom.

Podstawa prawna postawienia ministra finansów przed Trybunałem Stanu – delikt konstytucyjny (złamanie Art. 227 Konstytucji oraz Art. 4 ustawy o NBP:

Art. 227 Konstytucji – wyłączność emisji pieniądza.

Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

Art. 4 ustawy o NBP – emisja znaków pieniężnych (zawężenie; NBP bankomatem dla prywatnego sektora bankowego).

NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 32 ustawy o NBP –

Znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze RP.

****************************************************************

Art. 310 Kodeksu Karnego

Fałszowanie pieniędzy, środków płatniczych lub papierów wartościowych

§ 1. Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, polski albo obcy znak pieniężny, który został ustalony jako prawny środek płatniczy, jednak nie został jeszcze wprowadzony do obiegu, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznakę umorzenia, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
§ 2. 
Kto pieniądz, inny środek płatniczy lub znak pieniężny albo dokument określone w § 1 puszcza w obieg albo go w takim celu przyjmuje, przechowuje, przewozi, przenosi, przesyła albo pomaga do jego zbycia lub ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
§ 4. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1 lub 2, odlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

****************************************************************

Przywłaszczenie (Art. 284 Kodeksu Karnego) to włączenie cudzej rzeczy ruchomej lub cudzego prawa majątkowego do swojego majątku.

APEL do posłów Konfederacji!

Udowodnijcie, że jesteście nowoczesnymi patriotami i rozpoznajecie najistotniejsze problemy Polski i Polaków. Zajmijcie się sprawą próby ostatecznej likwidacji suwerenności Polski!

Piotr Jankowski, ekspert NISS

 

Ekonomiczny Akt Konstytucyjny

Preambuła

Zważywszy, że suwerenny pieniądz, suwerenny bank centralny i suwerenna architektura finansowa są bramą do suwerenności państwa oraz że, pieniądz w rękach państwa jest najważniejszym atrybutem sprawowania władzy i budowania dobrobytu Obywateli, uchwala się aktem konstytucyjnym następujące prawa kardynalne.

 1. Gwarantem suwerenności państwa i Narodu Polskiego jest suwerenny pieniądz.

 2. Pieniądz suwerenny jest własnością narodową i korzyści z jego emisji należą wyłącznie do Narodu Polskiego. Depozytariuszem tego prawa jest Państwo Polskie i Narodowy Bank Polski.

 3. Wielkość emisji opiera się na potencjale gospodarczym oraz wzroście gospodarczym z uwzględnieniem szybkości rotacji pieniądza. Emisję zabezpieczają krajowe bogactwa naturalne. 

 4. Pieniądz lokalny jest własnością społeczności lokalnej i korzyści z jego emisji należą wyłącznie do społeczności lokalnej. Depozytariuszem tego prawa są jednostki samorządu terytorialnego i bank komunalny. Pieniądz lokalny jest dobrowolny, bezodsetkowy
  i niewymienialny. Podatki lokalne mogą być opłacane w pieniądzu lokalnym. Wielkość emisji pieniądza lokalnego opiera się na potencjale i wzroście gospodarczym społeczności lokalnej z uwzględnieniem szybkości rotacji pieniądza.

 5. Pieniądz emitowany przez Narodowy Bank Polski, zarówno w formie materialnej jak i elektronicznej, jest pełnowartościowym i prawnym środkiem płatniczym. NBP ma prawo do emisji pieniądza niewymienialnego i bez odsetkowego o zasięgu krajowym. Banki komercyjne mogą być jedynie pośrednikiem w ich obrocie.

 6. Bank centralny jest wyłącznym emitentem narodowego pieniądza oraz odpowiada za jego wartość i realizuje politykę pieniężną wspierającą rozwój gospodarki krajowej.

 7. Emisja pieniądza narodowego jest realizowana przez budżet jako:
  – 
  finansowanie deficytu budżetowego rządu przez bank centralny poprzez zakup obligacji
  z możliwością umorzenia w przypadku braku zagrożenia inflacyjnego; – wypłata dywidendy narodowej wszystkim obywatelom jako udział w zyskach z emisji pieniądza i majątku narodowego.

 8. Właścicielem NBP jest Naród Polski. Aktywa NBP są niezbywalne. Celem działalności NBP jest prowadzenie polityki monetarnej w taki sposób, by stymulując rozwój działalności gospodarczej, dążyła do maksymalnego zaspokojenia potrzeb obywateli. Obowiązkiem NBP jest sporządzenie corocznego sprawozdania o wartości majątku narodowego oraz coroczne określanie luki nabywczej, stanowiącej podstawowy wskaźnik dla nowej emisji. NBP ma obowiązek skupowania kruszców szlachetnych, by tworzyć w ten sposób dodatkową rezerwę.

 9. Zasoby naturalne są własnością Narodu Polskiego i tylko Naród Polski może odnosić korzyści z ich eksploatacji.

 10. Wszelkie umowy międzynarodowe o charakterze finansowym mające funkcję nadrzędną wobec konstytucji lub będące w sprzeczności z zapisami konstytucji, wymagają zgody wyrażonej w referendach narodowych.

 11. Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie RP są równe wobec prawa handlowego, podatkowego i dostępu do kapitału.

http://nawigatorzy-jutra.pl http://jestesmyzmiana.pl/ http://niss.org.pl

Za: https://gazetawarszawska.com/index.php/zamach/4241-ekonomiczny-zamach-stanu

——————————————————————