21 Maj 2020

Nie czekajmy na zagładę, twórzmy oddolne struktury Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego

 

W  dniu dzisiejszym na adresy centralnych urzędów władzy państwowej: Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Państwowej Komisji Wyborczej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także sejmowych klubów poselskich oraz  do wiadomości Polskiej Agencji Prasowej został przesłany poniższy Manifest Obywatelski.

 
 

MANIFEST OBYWATELSKI

ogłoszony w Warszawie, w dniu 20 maja 2020 roku, w związku z pogłębiającym się kryzysem wyborczym i politycznym

 

My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej, zarówno osoby prywatne, jak i członkowie organizacji i ruchów społecznych, reprezentowani, jak i nie reprezentowani w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażamy zdecydowane przekonanie, że w obecnej sytuacji państwa, gospodarki, polskich przedsiębiorców i polskich rodzin oraz naruszania podstawowych praw obywatelskich:

nie wybór prezydenta, ale radykalna naprawa całości ustroju konstytucyjnego jest pierwszą i najpilniejszą potrzebą zdestabilizowanej Polski !

W trakcie toczącej się od 5 lutego 2020 r. kampanii wyborczej – w związku z zarządzonymi przez panią marszałek Sejmu Elżbietę Witek na 10 maja 2020 r. wyborami na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – premier Mateusz Morawiecki, w towarzystwie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, ogłosił z dniem 14 marca stan epidemiczny.

Od tego dnia My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, przez ponad dwa miesiące jesteśmy biernymi świadkami chaotycznych i w wielu momentach bezprawnych działań władz najwyższych. Te praktyki lekceważące konstytucyjne reguły ustrojowe – według najnowszych oświadczeń i czynów – władze zamierzają kontynuować.

My, obywatele Rzeczypospolitej, czyli ponad. 30 mln Polaków żyjących w kraju i ok. 20 mln Polaków żyjących tymczasowo lub na stałe na emigracji, jesteśmy, jak się okazuje, niemal zbędnymi i niepotrzebnymi elementami życia politycznego i państwowego. Liczy się tylko gra polityczna rządzących i opozycyjnych partii i koterii partyjnych, które, jeśli się im bliżej przyjrzymy, są bezpośrednimi, bądź dziedzicznymi, przepoczwarzonymi spadkobiercami umów okrągłostołowych. Są to zatem w istocie partie oraz partyjne koterie polityczne i biznesowe wyrosłe na gruzach zdewastowanego, rozkradzionego lub sprzedanego w trybie paserstwa – majątku i dorobku narodowego powstałego w pewnej części jeszcze za czasów II Rzeczypospolitej, ale w olbrzymiej większości w okresie tzw. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Nieodparcie nasuwa się pytanie, czy My, Naród Polski, czyli wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, jak stwierdza Preambuła obowiązującej Konstytucji – mamy milcząco i biernie przyglądać się samowoli, lekceważeniu Narodu, państwa polskiego i jego Konstytucji przez aktualnie rządzące oraz opozycyjne, partie polityczne i ich zaplecza – nie tylko bezpośrednio powiązane strukturami organizacyjnymi ogólnokrajowymi i lokalnymi, ale także całą siecią zawłaszczonych instytucji ustrojowych, gospodarczych, medialnych, włącznie z organami wykonawczymi i służbami mającymi gwarantować ład i bezpieczeństwo państwa ?!

W świetle aktualnej sytuacji – zdestabilizowanego i osłabianego państwa, tak w wymiarze instytucji państwowo-administracyjnych, jak i całości społeczno-gospodarczego organizmu państwa, włącznie z sektorem samorządowym i prywatnym, instytucjami publicznymi, z przedsiębiorstwami, gospodarstwami rolnymi, gospodarstwami rodzinnymi i osobami indywidualnymi – nasuwa się pytanie: jakim prawem, na zasadzie jakiej legitymacji ustrojowej i politycznej, obecne partie marginalizują i nie liczą się z głosem najważniejszego podmiotu życia państwowego jakim są obywatele stanowiący Naród, wyposażeni w niezbywalne prawa polityczne i obywatelskie, ale także wyposażeni w nienaruszalną co do zasady godność osobistą opartą o wartości ogólnoludzkie i wartości wyrosłe na gruncie historycznego dziedzictwa narodowego?!

Nasuwa się także bardzo pragmatyczne pytanie: czy w obecnej sytuacji zdestabilizowanej Polski – czemu winne są nie tylko obiektywne okoliczności tzw. pandemii, ale przede wszystkim konkretne osoby i instytucje władzy państwowej – wybór prezydenta jest pierwszą i najważniejszą potrzebą?! Czy kadencja obecnego prezydenta nie winna trwać aż do naturalnego jej upływu, a wybór następcy nie powinien prowadzić do zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu ?!

My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek postawić takie pytania oraz żądać od najwyższych władz odpowiedzialności i niezwłocznych działań na rzecz dobra wspólnego.

Dlatego My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej

odwołując się do niżej wymienionych artykułów Konstytucji, a mianowicie:

art. 1, art. 2, art. art. 4, art.7, art. 8, art. 11. art. 12, art. 14, art. 22, art. 23, art.24, art. 26, art. 30, art. 31, art.32, art.34, art.36, art.37, art.39, art.40, art.41, art.42. Art.43, art.44, art.47, art. 49, art. 50, art.51. Art.52, art.54, art.55, art.57, art.58, art.59, art.60, art.61, art.62, art.63, art.64, art.65, art.67, art.68, art.69, art.70, art.71, art.72, art.73, art.74, art.art.76, art.77, art.79, art.80, art.82, art.83, art.84, art.85, art.86, art.87, art.88, art.90, art.91, art.93, art.96, art.97, art.98, art.99, art.100, art. 101, art.107, art.108, art.114, art.126, art.127, art.128, art.129, art.130, art.131, art.144, art.146, art. 147, art.148, art.149, art.150, art.151, art.156. Art.157, art.159, art.162, art.173, art.174, art.175, art.178, art.183, art.188, art.189, art.190, art.191, art.195, art.198, art.202, art.203, art.204, art.208, art.213, art.214, art.216, art.217, art.220, art.228, art.230, art.231, art.232, art.233,

a także kierując się naczelną zasadą ustrojową – Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego wszystkich obywateli oraz wolą Narodu – jako jedynego suwerena, odwołując się do dobrych praktyk stanowienia prawa w oparciu o zasadę tzw. ciszy legislacyjnej, a przede wszystkim opowiadając się za przestrzeganiem równych praw obywateli i mając na uwadze powagę państwa polskiego tak na arenie krajowej, jak i międzynarodowej oraz kierując się względami bezpieczeństwa państwa polskiego – żądamy od naczelnych władz państwowych decyzji i odpowiedzialnych działań, szanujących Konstytucję oraz ład publiczny.

Oczekujemy w trybie pilnym:

 1. Oświadczenia pana Andrzeja Dudy o zakończeniu misji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na skutek upływu kadencji i opróżnieniu urzędu z dniem 6 sierpnia 2020 r.

 2. Niezwłocznego podania się do dymisji rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz powołania przez Zgromadzenie Narodowe, na wniosek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, technicznego rządu koalicyjnego spośród kandydatów rekomendowanych przez obecne w Sejmie i Senacie partie polityczne.

 3. Powołania nowego marszałka Sejmu.

 4. Zarządzenia przez nowego marszałka Sejmu, w dniu opróżnienia urzędu przez obecnego prezydenta, nowych wyborów prezydenckich, wraz z tymczasowym przejęciem obowiązków prezydenckich przez marszałka Sejmu.

 5. Przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

 6. Rozwiązania Sejmu i Senatu przez nowo wybranego prezydenta i zarządzenie nowych wyborów do Sejmu i Senatu.

 7. Przeprowadzenia wyborów parlamentarnych.

 8. Powołania nowego rządu przez prezydenta .

Przypominamy rządzącym, że wybory prezydenckie, to w swojej formule prawnej i organizacyjnej nie wybory partyjne, ale powszechne, bezpośrednie, równe i przeprowadzane w trybie tajnym wybory obywatelskie, ogólnonarodowe.

W przypadku kontynuowania przez obecne władze dotychczasowych działań będących pogwałceniem norm konstytucyjnych i naruszeniem kodeksu wyborczego, będących dyskryminacją partii pozaparlamentarnych oraz ewidentnym marginalizowaniem grup obywateli nie mających równych warunków odnośnie procedury i trybu zbierania głosów poparcia dla własnych kandydatów, jak również równego dostępu do mediów i technicznych sposobów prezentowania programów wyborczych z kandydatami partii obecnych w parlamencie – wzywamy naszych Rodaków w kraju i za granicą, Polki i Polaków, do bojkotu zbliżających się wyborów prezydenckich.

Polki i Polacy, musimy walczyć o respektowanie niezbywalnych praw obywatelskich i politycznych oraz o prawo decydowania o naszej przyszłości !

Dlatego w przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych oczekiwań wobec naczelnych organów państwa wzywamy Polki i Polaków do tworzenia oddolnych struktur Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego na szczeblu gmin, powiatów i województw w Polsce oraz w najważniejszych skupiskach emigracyjnych za granicą.

Celem Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego będzie wyłonienie elektorów do wyboru Konstytuanty i powołania Tymczasowego Rządu Ocalenia Narodowego.

Oczekując do końca maja 2020 r. na uznanie przez władze Rzeczypospolitej Polskiej przedstawionego w niniejszym Manifeście planu rozwiązania kryzysu wyborczego i politycznego, My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej – zarówno osoby prywatne, jak i członkowie organizacji i ruchów społecznych, reprezentowani, jak i nie reprezentowani w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej – podzielający ideę niniejszego Manifestu i podpisani pod jego tekstem – przystępujemy natychmiast do tworzenia struktur Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego oraz uzgadniania podstawowych kierunków programowych.

Warszawa, dnia 20 maja 2020 r.

Lista sygnatariuszy:

 1. Paweł Ziemiński, przewodniczący partii Polska Patriotyczna i prezes zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, Łódź

 2. Dariusz Kosiur, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna i wiceprezes zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, Otwock

 3. Zbigniew A. Wesołowski, Koordynator Światowego Ruchu Polaków i Polonii, Prezes zarządu Fundacji Pomagamy, zgłoszony kandydat w nieodbytych wyborach na urząd prezydenta RP w dniu 10.05. 2020 r., Szczecin

 4. Ryszard Opara, właściciel i redaktor naczelny portalu Neon24.pl, Australia

 5. Marek Włodarczyk, inż. elektryk, Bełchatów

 6. Wojciech Mateńka, członek partii Polska Patriotyczna, kandydat w wyborach do Senatu w 2019 r., zgłoszony kandydat w nieodbytych wyborach na urząd prezydenta RP w dniu 10.05. 2020 r., Łuków

 7. Piotr Urban, Niemcy

 8. Marek Krasnopolski, Przewodniczący Krajowego Ruchu Polaków, emerytowany Nadinspektor Policji, Koszalin

 9. Zbigniew Okrasiński, Sekretarz Krajowy partii Polska Patriotyczna, emerytowany oficer pożarnictwa, Ełk

 10. Andrzej Skorski, członek Prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna, Warszawa

 11. Nabil Malazi, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna, Warszawa

 12. Mirosław Linczuk, emerytowany oficer pożarnictwa, Czarna Wieś, woj. podlaskie

 13. Artur Kowalski, właściciel internetowej telewizji Tvwarszawapll, Warszawa

 14. Ryszard Piątek, ekspert Krajowego Ruchu Polaków, przedsiębiorca budowlany, Świdwin

 15. Eugeniusz Maciejewski, przewodniczący partii Piast – JMEN, Turek

 16. Grzegorz Niedźwiecki, przewodniczący stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, Jelenia Góra

 17. Ewa Biskupska, ekspert Krajowego Ruchu Polaków, emerytka URM, Warszawa

 18. Anna Szmigiel, emerytowana pielęgniarka, Łódź

Z dniem dzisiejszym My, przedstawiciele Narodu Polskiego, Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej niniejszym przystępujemy do tworzenia oddolnych struktur Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego, poczynając od wspólnot sąsiedzkich, gmin, powiatów, poprzez województwa, aż do szczebla Ogólnopolskiego Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego, którego skład stanowić będą wybrani i rekomendowani przez pośrednie szczeble organizacyjne – przedstawiciele Narodu Polskiego.

Pora postawić tamę destrukcji i dewastacji państwa oraz niszczenia podstaw ekonomicznych, demograficznych, zdrowotnych, socjalnych i kulturowych Narodu Polskiego. Dosyć chaosu, lekceważenia ustroju państwa, naruszania przyrodzonych praw istoty ludzkiej, a także praw politycznych i obywatelskich Polaków ! Polska należy do Polaków a nie do skorumpowanych i zdemoralizowanych mafii partyjnych!

Polki i Polacy, Rodacy!  Nie czekajmy na zagładę, twórzmy oddolne struktury Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego. Wybierzmy prawdziwych gospodarzy naszej Ojczyzny!

Za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/05/20/manifest-obywatelski-zaczynamy/

—————————————————–