26 Grudzień 2020

Podnieś rękę, Boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą

– Franciszek Karpiński, Pieśń o Narodzeniu Pańskim

Szanowni Państwo,

wkraczając w radość Bożego Narodzenia, pragnę życzyć Państwu wszelkich łask i darów, jakie przynosi ze sobą Zbawiciel. Niech przeżywana wciąż na nowo tajemnica Wcielenia będzie dla nas źródłem głębokiej radości i pokrzepienia, aby bliskość Narodzonego Boga stanowiła dla naszych rodzin i całej Ojczyzny źródło inspiracji i siły w 2021 roku.

Święta Bożego Narodzenia to też doskonała okazja do podsumowań. Ten rok był wielkim sprawdzianem skuteczności budowanego wspólnie z Przyjaciółmi i Darczyńcami Instytutu Ordo Iuris. Nigdy wcześniej nie musieliśmy angażować naszych ekspertów w pracę na tylu polach. Nigdy też nie przeżywaliśmy takiego spiętrzenia zagrożeń dla naszych rodzin i dzieci, dla ochrony życia i wolności, jak na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.

Czy podołaliśmy stawianym przed sobą zadaniom? Specjalnie dla naszych Przyjaciół przygotowaliśmy sprawozdanie z najważniejszych spraw, którymi zajmowaliśmy się w tym roku. Serdecznie zapraszam do jego lektury oraz do podzielenia się naszymi życzeniami i całym mailem ze wszystkimi, którzy mogą być zainteresowani rzetelną informacją o działalności Ordo Iuris.

ODRZUĆMY GENDEROWĄ KONWENCJĘ STAMBULSKĄ I CHROŃMY RODZINY

Kilka lat kampanii przeciwko niebezpiecznej genderowej Konwencji stambulskiej zostało zwieńczonych zbiórką podpisów pod Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą „TAK dla rodziny, NIE dla gender”. Jej celem jest wypowiedzenie przez Polskę szkodliwej konwencji oraz zastąpienie jej międzynarodową Konwencją Praw Rodziny. Wokół tych postulatów udało się zbudować szeroką koalicję z Instytutem Ordo Iuris i Chrześcijańskim Kongresem Społecznym na czele. Wsparcia udzieliło jej między innymi Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

Pomimo nadzwyczajnych okoliczności pandemii, w tym szczególnych wymogów dotyczących prowadzenia kampanii w miejscach publicznych, wyłącznie dzięki mobilizacji społecznej oraz poświęceniu wolontariuszy – jeszcze przed zakończeniem ustawowego terminu udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów. Pierwsze czytanie projektu będzie miało miejsce w Sejmie przed końcem marca 2021 roku.

***

Pierwszym efektem ogłoszenia zbiórki podpisów pod inicjatywą „TAK dla rodziny, NIE dla gender” było skierowanie przez premiera wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie sprzeczności Konwencji z Konstytucją RP. Rząd oficjalnie zapowiedział także rozpoczęcie prac nad Konwencją Praw Rodziny.

***

Zachęcając do poparcia inicjatywy, wydaliśmy pogłębiony raport „Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?”. Pokazaliśmy w nim, że według europejskich badań najwyższe wskaźniki przemocy wobec kobiet odnotowywane są w krajach wdrażających ideologię gender, zaś Polska wyróżnia się najniższym poziomem przemocy przy jednym z najwyższych wskaźników zgłaszania aktów przemocy policji. Ponadto ujawniliśmy, że kilkuletnia działalność konwencyjnego komitetu sterującego potwierdziła najgorsze obawy przeciwników Konwencji – naciska on na państwa, by wykorzeniały takie „stereotypy” jak tradycyjna rodzina czy role matki i żony. Ostrzegamy też, że kształtuje się niebezpieczna interpretacja Konwencji, według której ma z niej wynikać „prawo do aborcji”. Miała ona wyraz w uchwale Parlamentu Europejskiego.

OBRONA ŻYCIA, RODZINY i WOLNOŚCI NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM

Upływający rok ze zdwojoną siłą pokazał nam, jak bardzo sytuacja krajowa zależna jest od prawa międzynarodowego. Dlatego z pełną determinacją wykorzystaliśmy ten czas, by znacznie wzmocnić głos Ordo Iuris na forum międzynarodowym.

W celu obrony fundamentalnych praw, ochrony życia, wolności sumienia czy prawdziwego znaczenia atakowanego przez radykalnych ideologów pojęcia praw człowieka, braliśmy udział w licznych konsultacjach społecznych i procedurach sprawozdawczych. Na wczesnym etapie krytykowaliśmy między innymi plany wprowadzenia przez Komisję Europejską Strategii LGBT czy Strategii równości genderowej. Jako jedyni w całej Unii Europejskiej przygotowaliśmy na temat każdego z tych dokumentów kompleksowe raporty wskazujące na szereg błędnych i ideologicznych założeń. Nasz głos był słyszalny daleko poza granicami kraju. Często otrzymywaliśmy sygnały od Francuzów, Niemców, Hiszpanów czy Włochów o nadziei, jaką przywracamy w Europie.

***

Nasze wieloletnie działania na rzecz ochrony życia na poziomie międzynarodowym przyniosły przełomowe rezultaty. Począwszy od Szczytu w Nairobi, Polska zaczęła coraz silniej angażować się w ochronę życia i fundamentalnych wartości na forum międzynarodowym. Niezwykle istotnym potwierdzeniem tego zaangażowania jest podpisanie przez naszą Ojczyznę Deklaracji Genewskiej (wraz z rządami 30 innych państw, w tym Węgier, Stanów Zjednoczonych i Brazylii), której celem jest przywrócenie prawdziwego znaczenia pojęciu praw człowieka oraz wyrażenie otwartego sprzeciwu wobec prób stworzenia na forum międzynarodowym konstrukcji „prawa do aborcji”. Byliśmy jedyną organizacją pozarządową z naszej części Europy, która brała udział w tym wysokiej rangi wydarzeniu międzynarodowym na zaproszenie rządu USA jako gospodarza inicjatywy.

***

Wielokrotnie byliśmy jedynymi, którzy alarmowali rząd i opinię publiczną o próbach wprowadzenia radykalnie ideologicznych rozwiązań na odległych międzynarodowych konferencjach. Dzięki naszej szybkiej reakcji w sprawie planów uchwalenia nowej rezolucji przez Radę Praw Człowieka ONZ dotyczącej równości genderowej w sporcie, Polska zablokowała unijny konsensus w tej sprawie. W rezultacie projekt tego kontrowersyjnego dokumentu, który postulował, by mężczyźni czujący się kobietami mogli niemal bez ograniczeń uczestniczyć w sportowych zawodach kobiecych, spadł z agendy obrad ONZ i nie był nawet debatowany.

***

Nasze działania od lat skutecznie przyczyniają się do blokowania przyjmowania przez europejskie państwa genderowej Konwencji stambulskiej. Do zainicjowanej przez nas petycji „Stop Gender Convention” dołączyły organizacje z 17 krajów Unii Europejskiej. Fakt, że została ona podpisana przez blisko 60 tys. obywateli różnych państw, świadczy o tym, że opór społeczny wobec ideologicznego dyktatu ze strony Unii Europejskiej czy Rady Europy jest bardzo silny, co dostrzegła nawet unijna komisarz ds. równości – Helena Dalli.

O zagrożeniach płynących z przyjęcia zwodniczej Konwencji stambulskiej mówiliśmy także w ukraińskim parlamencie, na eksperckich konferencjach i podczas spotkań z liderami ruchów społecznych naszego sąsiada. Owocem krótkiego pobytu w Kijowie jest szersze zaistnienie tego tematu w ukraińskiej debacie publicznej, a także zapoczątkowanie budowy zorganizowanego ruchu sprzeciwiającego się ideologicznej presji wywieranej przez Unię Europejską na ten kraj.

***

W ostatnim roku wysłaliśmy 27 opinii amici curiae do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, występując w obronie najważniejszych wartości w głośnych sprawach, takich jak B. B. przeciwko Polsce (tzw. sprawie „Chazana”), czy wskazując na bezzasadność roszczeń aktywistów LGBT wyrażonych w ich „programie litygacji strategicznej”.

O ile rok temu przełamaliśmy monopol lewicowych środowisk na współpracę z Trybunałem w Strasburgu, to w tym roku prześcignęliśmy je zarówno w liczbie spraw, w których za zgodą Trybunału jesteśmy aktywni, jak i w liczbie zwycięsko zakończonych interwencji.

***

Z całą mocą zaangażowaliśmy się również w odkłamywanie powielanych na forum międzynarodowym „fake newsów” dotyczących naszego kraju. W ramach programu wysyłki międzynarodowej, dostarczaliśmy europosłom oraz najważniejszym urzędnikom liczne analizy i memoranda odkłamujące nieprawdziwe informacje na temat Polski, funkcjonujące w debacie publicznej. Obaliliśmy między innymi fałszywe tezy na temat rzekomych naruszeń praw człowieka w Polsce pojawiające się w raporcie stowarzyszenia zrzeszającego aktywistów LGBT – ILGA Europe.

***

Szczególnie stanowczo zareagowaliśmy na wydaną przez Parlament Europejski rezolucję dotyczącą wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Parlament powielił w niej kłamstwa dotyczące treści orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz – wbrew jednoznacznym międzynarodowym ustaleniom – przedstawił aborcję jako jedno z „praw człowieka”. Co więcej, oczernia ona Instytut Ordo Iuris, przedstawiając nas jako „organizację fundamentalistyczną”, działającą na szkodę praw człowieka. Ze względu na niespotykaną jak dotąd skalę kłamstw, manipulacji i nadużyć uderzających w Polskę oraz międzynarodowy system praw człowieka, które znajdują się w tym dokumencie, zdecydowaliśmy się na podjęcie kroków prawnych mających na celu jego uchylenie.

CHRONIMY ŻYCIE

Długo oczekiwany wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdził 22 października, że aborcja eugeniczna, której ofiarami padają nienarodzone dzieci podejrzewane o chorobę, upośledzenie lub niepełnosprawność, jest niezgodna z polską Konstytucją. Mamy tym większą satysfakcję, że kilkukrotnie w toku rozprawy przed Trybunałem przywoływano ekspertyzy, jakie Instytut Ordo Iuris złożył w postępowaniu. W tym opinię na temat gwarancji ochrony życia w prawie międzynarodowym podpisaną przez 31 organizacji pro-life z całego świata.

***

Natychmiast po ogłoszeniu wyroku Trybunału rozpętana została kampania manipulacji. Lewicowi aktywiści przekonywali, że wskutek wyroku TK lekarze będą ratować życie dziecka kosztem życia matki, straszono zakazem badań prenatalnych, a nawet jakichkolwiek procedur medycznych w obrębie układu rozrodczego matki.

Odpowiedzieliśmy zmasowaną akcją informacyjną, pokazującą rzeczywiste konsekwencje orzeczenia. Opublikowaliśmy nie tylko analizę wyroku, ale także przystępną publikację zawierającą najczęściej zadawane pytania na ten temat z precyzyjnymi wyjaśnieniami i odpowiedziami. Przede wszystkim wyjaśnialiśmy, że uchylenie aborcyjnej przesłanki eugenicznej to bezpieczeństwo dla dzieci podejrzewanych o poważną chorobę lub niepełnosprawność. Wyrok nie dotyczył natomiast pozostałych przesłanek dopuszczalności aborcji oraz nie powoduje żadnego zagrożenia dla życia czy zdrowia kobiet w ciąży.

***

Wyrok Trybunału to początek kolejnych działań w obronie godnego życia chorych dzieci. Zwieńczeniem kilkuletnich badań naszych ekspertów była analiza, szeroko opisująca kierunki usprawniania systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami oraz niepełnosprawnych dorosłych. Pokazujemy w niej, jak połączyć rozproszone dotychczas instrumenty wsparcia, jak je rozwinąć i jak weryfikować ich skuteczność.

WALCZYMY Z FALĄ NIENAWIŚCI WOBEC CHRZEŚCIJAN

Rok 2020 zamykamy kilkukrotnie wyższą liczbą odnotowanych w Polsce ataków na chrześcijan, obiekty kultu i kościoły niż w latach ubiegłych. Fala nienawiści wobec chrześcijan narasta już od czasu gorszących Marszów LGBT w ubiegłym roku.

Jednak to w listopadzie tego roku słyszeliśmy na ulicach większych miast wulgarne pochwały aborcji, a ze strony organizatorów aborcyjnych manifestacji padały słowa zachęty do wchodzenia do kościołów, zakłócania Mszy Świętych, a nawet pochwała aktów agresji wymierzonych w wierzących i w świątynie.

Żadnej ofiary przemocy i nienawiści nie zostawiamy bez pomocy prawnej. Prawnicy Ordo Iuris przygotowali już lub pomogli w złożeniu kilkudziesięciu zawiadomień do prokuratury, uczestniczą bezpośrednio w blisko dwudziestu nowych sprawach. Zgromadzonym doświadczeniem dzieliliśmy się z obrońcami kościołów na łamach niezwykle szybko opracowanego poradnika, wyjaśniającego, jak prawidłowo reagować, gdy jest się świadkiem lub ofiarą agresywnej chrystianofobii.

BRONIMY PRAW RODZICÓW I NIEWINNOŚCI NASZYCH DZIECI

We współpracy z lokalnymi organizacjami rodziców przeciwstawiliśmy się próbom wprowadzania zajęć z wulgarnej seksedukacji do szkół w Gdańsku, Słupsku, Poznaniu i Krakowie.

W Gdańsku poddaliśmy szczegółowej analizie program „Zdrovve Love”, przekazujący dzieciom i młodzieży wulgarne treści.

W Słupsku nagłośniliśmy bulwersującą sprawę projektu „Młodzieżowi Edukatorzy Seksualni”, w ramach którego młodzież otrzymywała, bez wiedzy rodziców, dostęp do seksualizującej aplikacji na smartfony. W efekcie naszej interwencji stosowne działania wobec szkół w Słupsku podjął Pomorski Kurator Oświaty.

W Poznaniu ujawniliśmy system niebezpiecznej symbiozy pomiędzy finansowanymi z publicznych pieniędzy instytucjami miejskimi, a aktywistami LGBT, którzy w ramach zajęć z pierwszej pomocy przekazywali dzieciom z przedszkoli i szkół podstawowych szokujące treści propagujące transwestytyzm.

W Krakowie przystąpiliśmy natomiast jako uczestnik do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w obronie wojewody, który sprzeciwił się podjętej przez radnych uchwale o wprowadzeniu w Krakowie permisywnego modelu edukacji seksualnej.

***

Opublikowaliśmy pakiet materiałów dla rodziców zawierający przewodnik „Prawa rodziców w szkole”, informator „Jak powstrzymać wulgarną edukację seksualną w szkole” , wzór „Rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego” czy “Jak ustrzec dziecko przed Tęczowym Piątkiem? Poradnik dla rodziców i uczniów”.

***

Ponadto opisaliśmy mechanizmy przemycania treści antyrodzinnych i antyreligijnych przez władze samorządowe Poznania, przekazując nasze analizy organom nadzoru, w szczególności wojewodzie i kuratorowi oświaty.

***

Opublikowaliśmy memorandum dla kuratorów oświaty w odpowiedzi na naruszenia praw rodziców i zagrożenie demoralizacją dzieci w szkołach. Opisaliśmy w nim prawidłowy model działania nadzoru kuratorskiego nad szkołami, wyjaśniając, jak kuratoria oświaty mogą skutecznie powstrzymać wprowadzaną do szkół z naruszeniem prawa wulgarną edukację seksualną i inne kontrowersyjne programy.

***

Promowaliśmy nasz projekt ustawy wzmacniający prawa rodziców w szkole, który wprowadza obowiązek przedstawiania rodzicom prospektu wychowawczego nieobowiązkowych zajęć. Propozycje zmian na przestrzeni ostatniego roku prezentowaliśmy w Sejmie, w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz na posiedzeniach sekcji Narodowej Rady Rozwoju.

Od tego czasu projekt, wspierany przez szereg organizacji prorodzinnych i organizacji rodziców, uzyskał wsparcie Rady Rodziny i premiera. Wprost inspirowany naszymi rozwiązaniami projekt przedstawił w toku kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda. Prezydencki projekt nie był jednak dotąd skierowany do prac sejmowych i wymaga istotnych korekt, na co zwróciliśmy uwagę w przesłanej prezydentowi analizie.

***

Broniliśmy w debacie publicznej praw rodziców przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem, który występował jako zwolennik zawężenia autonomii życia rodzinnego na rzecz administracyjnej kontroli nad procesem wychowawczym.

WSPIERAMY SKUTECZNĄ POLITYKĘ RODZINNĄ W SAMORZĄDACH

Pomimo ponawiających się ataków już niemal 40 samorządów przyjęło Samorządową Kartę Praw Rodzin przygotowaną przez naszych ekspertów w szerokiej koalicji organizacji prorodzinnych. Samorządy, które przyjęły Samorządową Kartę Rodzin, mogą liczyć na nasze stałe wsparcie i pomoc. W kwietniu odbyła się konferencja naukowa dla prorodzinnych samorządów, w której obok prawników Ordo Iuris wzięli udział znani eksperci. Tak powstało kilkudziesięciostronicowe kompendium wiedzy „Jak realizować SKPR? Praktyczny przewodnik”. Uporządkowaliśmy w nim pomysły na realizację i promocję działań prorodzinnych, tworząc kompendium wiedzy dla samorządów zawierające praktyczne działania wspierające rodzinę, małżeństwo i rodzicielstwo.

***

W sądach okręgowych w Radomiu oraz w Nowym Sączu ruszyły procesy o ochronę dobrego imienia dwóch powiatów przeciwko aktywistom LGBT pomawiającym w „Atlasie nienawiści” władze samorządowe o politykę „nienawiści” i rzekomą „dyskryminację” osób o skłonnościach homoseksualnych. Na rozpoznanie czekają nasze pozwy sporządzone w imieniu kolejnych samorządów.

***

Efektem nieprawdziwych zarzutów „Atlasu nienawiści” wobec prorodzinnych samorządów był atak ze strony komisarz ds. równości Komisji Europejskiej Heleny Dalli, która stwierdziła, jakoby sześć samorządów, które przyjęło deklarację sprzeciwu wobec ideologii LGBT lub Samorządową Kartę Praw Rodzin, zostało wykluczonych z unijnego programu miast partnerskich. Pod naszym naciskiem urzędnicy Komisji Europejskiej musieli przyznać, że unijna polityk minęła się z prawdą. Z programu nie został wykluczony żaden samorząd oprócz Tuchowa, który nie wdrożył Samorządowej Karty Praw Rodzin. Zresztą również uchwała przyjęta przez Tuchów nie została uchylona przez sąd administracyjny, a miasto otrzymało rekompensatę z Funduszu Sprawiedliwości.

***

Prawnicy Ordo Iuris regularnie stawali także w obronie gmin zaatakowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara za podejmowanie uchwał wyrażających sprzeciw wobec ideologii LGBT. Instytut przyłączył się do wszystkich zainicjowanych przez RPO postępowań w charakterze uczestnika i przygotował dla sądów opinie prawne. Większość ze skarg na uchwały samorządów została odrzucona. Jednak niejednorodne orzeczenia sądów administracyjnych dały nam podstawę do skierowania sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chcemy, by NSA potwierdził prawa samorządów do zabierania głosu w ważnych sprawach społecznych.

***

Promocja polityki rodzinnej to także aktywny sprzeciw wobec wrogich rodzinie działań niektórych samorządów.

Przychylając się do przygotowanej przez naszych ekspertów opinii prawnej, wojewoda wielkopolski stwierdził nieważność uchwały Rady Poznania o przyjęciu „Europejskiej karty równości” – genderowego dokumentu, którego celem było formalne uczynienie z ideologii gender podstawy całej polityki miasta. Rozstrzygnięcie wojewody zostało zatwierdzone również przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Wykonaliśmy także audyt dokumentów z warszawskiego ratusza, które uzyskaliśmy dzięki kontroli poselskiej dokonanej przez posła Sebastiana Kaletę. Wykazaliśmy w nim skrajne nieprawidłowości w sposobie wydatkowania środków publicznych przez prezydenta Warszawy na organizacje społeczne w stolicy, związane głównie z politycznym aktywistami LGBT. Szczegółowy raport z naszej analizy przekazaliśmy Najwyższej Izbie Kontroli.

OBRONILIŚMY KOLEJNE RODZINY PRZED ROZDZIELENIEM

W każdym roku spotykamy się z setkami spraw rodzin pokrzywdzonych bezprawną ingerencją urzędników w życie rodzinne. Tylko w tej chwili prowadzimy blisko 50 spraw, w których rodzicom grozi ograniczenie władzy rodzicielskiej lub odebranie dzieci bez żadnej istotnej przyczyny. Gdyby nie nasi prawnicy, rodzice byliby pozostawieni samym sobie w złożonym postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Ofiarami takich działań padli rodzice 13-latka, których dyrekcja szkoły w Wołominie oskarżyła o zaniedbywanie dziecka i niewydolność wychowawczą. Okazało się, że powodem nagonki był konflikt ojca dziecka z dyrekcją.

Sąd Okręgowy w Poznaniu zakończył też trzyletnie postępowanie w sprawie rodziny, której winą w oczach urzędników było katolickie wychowanie dzieci. Zdaniem biegłych niepokojące były słowa 10-letniej dziewczynki, która w toku badania nazwała Boga ojcem, a Maryję matką. Interwencja prawników zespołu Ordo Iuris zakończyła długotrwałą sądową gehennę.

***

Po wielu bulwersujących sprawach Polaków i Norwegów, którym bezprawnie odbierano w Norwegii dzieci, zdecydowaliśmy się opublikować i zaprezentować w Oslo pierwszy na świecie kompleksowy raport obnażający patologie norweskiego Urzędu ds. Dzieci Barnevernet.

Nasz raport stał się istotną częścią debaty nad zmianą norweskiego prawa rodzinnego. W jego premierze w Oslo wzięli udział norwescy urzędnicy rządowi. Przedstawiliśmy go także w blisko 30 postępowaniach toczących się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, do których przystąpiliśmy i w których polscy oraz norwescy rodzice skarżą się na nieludzkie traktowanie, rozbijanie rodzin i wynaradawianie dzieci.

Samo powstanie raportu było precedensem, bowiem po raz pierwszy to polscy prawnicy przyjechali do Norwegii i we współpracy z norweskimi obrońcami praw człowieka podjęli próbę wskazania Norwegii metod dostosowania swego prawa do międzynarodowych standardów praw człowieka, praw dziecka i praw rodziny.

***

W 2019 roku zakończyliśmy sukcesem głośną sprawę Silje Garmo i małej Eiry, czyli pierwszych Norweżek, które po II wojnie światowej uzyskały azyl polityczny w innym kraju. To zwycięstwo uświadomiło innym Europejczykom, że Polska może być bezpieczną przystanią dla uciekających przed bezprawnym działaniem urzędów podobnych do Barnevernet i Jugendamt.

Niedawno sukcesem zakończyła się sprawa małego Martina den Hertog i jego rodziców, którzy w tajemnicy uciekli do naszego kraju z Holandii, gdzie zabrano chłopca rodzicom z powodu oskarżeń o zaniedbywanie. Nikt nie wziął jednak pod uwagę ciężkiej postaci autyzmu powodującego odbiegające od normy zachowanie dziecka. Pod koniec września Sąd Okręgowy w Warszawie, podzielając w całości naszą argumentację, nie zgodził się na wydanie holenderskim władzom Ekateriny i Conrada den Hertog, którzy byli ścigani Europejskim Nakazem Aresztowania.

OBRONA WOLNOŚCI AKADEMICKIEJ

Prof. Ewa Budzyńska została dyscyplinarnie oskarżona w związku z doniesieniami grupki studentów o rzekomym promowaniu „homofobii”, prezentowaniu treści pro-life, czy przytaczaniu definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Nasi prawnicy od miesięcy bronią pani profesor w postępowaniu dyscyplinarnym, a także reprezentują ją w kilku postępowaniach karnych, w których prof. Ewa Budzyńska posiada status pokrzywdzonej. Jedno z nich dotyczy między innymi podejrzenia tworzenia fałszywych dowodów w celu zainicjowania postępowania dyscyplinarnego.

***

Profesor Ewa Budzyńska była jednym z kilku naukowców, których broniliśmy. Reprezentowaliśmy skutecznie w postępowaniu dyscyplinarnym dra Tadeusza Kanię, którego ten sam Rzecznik Dyscyplinarny UŚ usiłował pociągnąć do odpowiedzialności za rzekomo homofobiczne wypowiedzi w trakcie wykładów. Zaangażowaliśmy się w obronę prof. Aleksandra Nalaskowskiego zawieszonego za krytykę lewicowych ideologów. Pomagamy także naukowcowi, któremu rzecznik jednej z katowickich uczelni zamierza przedstawić zarzuty dyscyplinarne w związku z jego apelem do studentów o niebranie udziału w protestach organizowanych przez radykalne feministki, w trakcie których atakowano świątynie.

***

Podjęliśmy też kroki zmierzające do systemowego zahamowania cenzury ideologicznej coraz silniej prowadzonej przez aborcjonistów i działaczy LGBT na polskich uczelniach. Nie tylko opublikowaliśmy raport o najważniejszych naruszeniach wolności akademickiej w ostatnich latach, ale przede wszystkim przedstawiliśmy założenia ustawy wzmacniającej ochronę wolności słowa i badań naukowych na polskich uczelniach.

***

Postulaty wypracowane przez ekspertów Instytutu zostały w większości uwzględnione w opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projekcie zmian ustawowych, chroniących wolność akademicką.

OBRONA LUDZI SUMIENIA

Po ponad pięciu latach definitywnie zakończyła się sprawa drukarza z Łodzi, który w 2015 roku odmówił druku materiałów promujących ideologię LGBT z uwagi na sprzeciw sumienia. Najpierw Sąd Apelacyjny w Łodzi przychylił się do stanowiska Ordo Iuris, uchylając wadliwe wyroki i umarzając postępowanie, a teraz Sąd Najwyższy utrzymał w mocy to rozstrzygnięcie.

***

W tym roku odbyły się też pierwsze rozprawy sądu pracy, od którego oczekujemy stwierdzenia nieważności wypowiedzenia umowy o pracę Panu Tomaszowi z IKEA, zwolnionemu za cytowanie biblijnego potępienia czynów homoseksualnych w odpowiedzi na próbę zobowiązania pracowników do pochwalania postulatów ideologii LGBT.

***

Przystąpiliśmy również do sprawy kobiety, która w 2017 r. wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z odmową aborcji przez prof. Bogdana Chazana i powołania się przez niego na klauzulę sumienia. W 2020 roku Trybunał nadał sprawie dalszy bieg. W tej sprawie podkreślamy, że w świetle prawa międzynarodowego i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie istnieje „prawa do aborcji”, a prawo polskie chroni życie ludzkie we wszystkich fazach jego rozwoju. Wskazujemy także na liczne nieprawdziwe informacje o stanie faktycznym sprawy zawartej w skardze.

***

Pana Profesora Chazana ostatecznie obroniliśmy także przed oszczerczą działalnością lokalnej liderki KOD Anny G. Aktywistka została skazana przez Sąd Rejonowy Warszawy-Mokotowa na jeden rok i trzy miesiące prac społecznych. Sąd uznał, że uwłaczająca Panu Profesorowi historia ich rzekomego spotkania w szpitalu stanowiła całkowity wymysł kobiety. Co ciekawe, media tak chętnie powielające jej kłamstwa teraz nie kwapiły się z publikacją wyjaśnień.

***

Obrona sumienia to także nieustanne monitorowanie prawa stanowionego w Sejmie. Nasze ekspertyzy przyczyniły się do odrzucenia przez Sejm sprzecznego z Konstytucją przepisu ograniczającego prawo lekarzy do postępowania zgodnie z własnym sumieniem. Gdyby przepis wszedł w życie, wolność sumienia dyrektorów szpitali zostałaby ograniczona, a lekarze tacy jak prof. Chazan de facto nie mogliby pełnić funkcji kierowniczych. Niekonstytucyjna poprawka ponownie została uchwalona przez Senat, o jej losach ostatecznie zdecyduje Sejm.

WALCZYMY Z DEZINFORMACJĄ W MEDIACH

W związku z nasilającą się kampanią oszczerstw i manipulacji wymierzonych w obrońców życia, rodziny, wolności, a także w samo Ordo Iuris, podjęliśmy działania prawne i wywalczyliśmy szereg sprostowań w mediach, takich jak Dziennik Zachodni, portal polityka.pl, wyborcza.pl czy naTemat.pl.

***

Proaborcyjna aktywistka i organizatorka ogólnopolskich wulgarnych protestów Marta Lempart otrzymała sądowy zakaz rozpowszechniania kłamstwa o „finansowaniu Instytutu przez Kreml” wydany na czas toczącego się przeciwko niej postępowania o ochronę dobrego imienia Ordo Iuris.

***

Pozwy o ochronę dobrego imienia i renomy Ordo Iuris skierowane zostały także przeciwko wiceprezydentowi Warszawy Pawłowi Rabiejowi, eurodeputowanemu Radosławowi Sikorskiemu, reżyser Agnieszce Holland i posłance Lewicy Annie Marii Żukowskiej, która określiła Ordo Iuris mianem „instytutu kultury faszystowskiej”.

***

Aby zatrzymać kłamstwa i przywrócić szacunek dla prawdy i rzetelności w debacie publicznej, zainaugurowaliśmy działalność portalu Sprawdzimy.info. Jego celem jest odkłamywanie fake newsów wykorzystywanych niejednokrotnie jako narzędzie ideologicznej walki.

POMAGAMY OFIAROM PEDOFILII

W maju tego roku w Instytucie Ordo Iuris powołaliśmy Zespół do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży, stawiając mu za cel systematyczną pomoc prawną wszystkim ofiarom przemocy seksualnej wobec małoletnich, bez względu na to, kto jest sprawcą przestępstwa.

Zainteresowanie naszą pomocą przeszło wszelkie oczekiwania. Od momentu powołania Zespołu udzieliliśmy informacji i porady prawnej 46 zgłaszającym, przeprowadziliśmy siedem sesji konsultacyjnych, sporządziliśmy trzy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, a ponadto w dwóch toczących się postępowaniach nasi prawnicy zaangażowani są jako pełnomocnicy pokrzywdzonych. Naszym priorytetem jest zagwarantowanie pokrzywdzonemu poczucia bezpieczeństwa i zrobienie wszystkiego, by mógł dochodzić sprawiedliwości.

ZAPEWNIALIŚMY POMOC PRAWNĄ W PIERWSZYCH MIESIĄCACH EPIDEMII I OBOSTRZEŃ

W najgorętszym okresie ogłoszonej epidemii, gdy Polacy czuli się najbardziej zagubieni w gąszczu nowych przepisów i regulacji, dzięki specjalnej infolinii, udzieliliśmy prawie 1000 porad prawnych. Nasi eksperci przygotowali specjalne poradniki „Prawa i obowiązki Polaków w czasie epidemii koronawirusa” oraz dedykowany dla parafii „Posługa religijna w czasie epidemii”. Pobrane z naszych stron w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy wyjaśniały przystępnie zmiany w działalności służby zdrowia, sądów, administracji publicznej oraz sytuacji pracodawców, pracowników, konsumentów i parafii w czasie stanu epidemii.

ROZWIJAMY DZIAŁALNOŚĆ AKADEMICKĄ

Duży nacisk kładziemy na edukację akademicką, dzięki której kształcimy młodych prawników i liderów społecznych. 26 października rozpoczęliśmy drugą edycję Akademii Ordo Iuris, naszego autorskiego programu edukacyjnego dla studentów, doktorantów i absolwentów, którzy chcą bronić konstytucyjnie określonego ładu prawnego. Naszym celem jest formacja młodych prawników oraz specjalistów innych dziedzin, którzy w przyszłości będą kształtować rzeczywistość Polski i Europy.

W pierwszej edycji Akademii zakończonej w 2020 roku w 10 wydarzeniach wzięło udział ponad 180 uczestników. W czterech szkoleniach II edycji, które odbyły się od października 2020 roku udział wzięło już 96 młodych ludzi. Rozpoczęliśmy też prace nad szerszym europejskim projektem akademickim, o którym wkrótce napiszę więcej.

***

W tym roku nasze wydawnictwo naukowe zostało wpisane na oficjalną listę ministerialną, co spotkało się z alarmistycznymi reakcjami Gazety Wyborczej i jej przybudówek. W ten sposób stworzyliśmy przestrzeń wolności oraz forum otwarte na publikacje naukowe broniące naturalnego ładu prawnego i społecznego, dla których często brakuje miejsca w dotychczasowych czasopismach i wydawnictwach.

ROK 2020 W LICZBACH

Przedstawiliśmy tylko część najważniejszych spraw, nad którymi eksperci Instytutu pracowali w mijającym 2020 roku. Codziennie jednak udzielają porad, analizują dokumenty, pracują na salach sądowych. Do Centrum Interwencji Procesowej wpłynęło w tym roku ponad 700 zgłoszeń. W części z nich można było poprzestać na udzieleniu porady, ale aż 125 spraw wymagało pełnego zaangażowania adwokata Ordo Iuris. Ponadto nasi obrońcy reprezentowali w 50 sprawach obrońców życia oskarżanych w związku z wystawami pro-life.

Rok 2020 okazał się rekordowy, jeśli chodzi o akty nienawiści wobec chrześcijan. Prawnicy Instytutu zaangażowani są w ok. 150 takich spraw. Po 22 października, w związku z aborcyjnymi manifestacjami i nawoływaniem do agresji wobec wierzących i chrześcijan, wpłynęło do nas ok. 50 zgłoszeń dotyczących między innymi zakłócania porządku publicznego, aktów wandalizmu i obrazy uczuć religijnych.

Eksperci Ordo Iuris przygotowali w 2020 roku ponad 120 opinii, analiz i raportów oraz liczne projekty aktów prawnych i memoranda skierowane do władz publicznych, które przedstawiali zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Instytut zajmuje już stałe miejsce w przestrzeni publicznej. W ciągu ubiegłych 12 miesięcy media informowały o naszych działaniach ponad 1200 razy, a nasi eksperci wystąpili prawie 500 razy w wywiadach i programach telewizyjnych lub radiowych oraz na łamach gazet.

Nasz rosnący wpływ na debatę publiczną został doceniony między innymi przez tygodnik „Do Rzeczy”, który przyznał nam prestiżową nagrodę „Strażnik Pamięci”. Wcześniej odebrałem też nagrodę Gazety Polskiej Codziennie w kategorii „Filantrop”. Kolejny raz znaleźliśmy się w rankingu prawników wpływających na rzeczywistość „Dziennika Gazety Prawnej”, a nawet na europejskiej liście wywierających wpływ stworzonej przez lewicowy „Politico”. Każde wyróżnienie bardzo nas cieszy, jesteśmy też świadomi, że to ludzie tacy jak Państwo, nasi drodzy Przyjaciele, są jej prawdziwymi adresatami.

Tylko wspólne działanie i wzajemne wspieranie się w obronie wartości, tak drogich zarówno Państwu, jak i nam, może skutecznie stawić opór siłom chcącym je zniszczyć. Wierzę, że razem je obronimy. Za to właśnie współdziałanie chcę Państwu dziś z całego serca podziękować.

Raz jeszcze pragnę życzyć Państwu zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Mijający rok obfitował w bardzo ważne wydarzenia i decyzje kluczowe dla przyszłości naszego państwa. Dzięki naszym Przyjaciołom i Darczyńcom mogliśmy pomóc setkom ludzi, przygotować unikalne analizy socjologiczne i prawne, zlecać ekspertyzy najlepszym analitykom, stale zabierać głos w mediach. Jeszcze raz za to dziękuję!

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców

—————————————————————