24 Wrzesień 2021 

CZY PAPIEŻ JAN PAWEŁ II PONOSI WINĘ ZA WŁĄ-CZENIE POLSKI W STRUKTURY UNII EUROPEJSKIEJ?

Komu zawdzięczamy wejście Polski do Unii Europejskiej [syjonistycznego tworu] który po latach w miarę do wytrzyma-nia – obecnie oficjalnie już niszczy struktury Państwa Polskie-go [zresztą i innych państw też, choć w mniejszym stopniu]. Również swoimi decyzjami sprowadza Polaków, szczególnie młodzież, na drogę demoralizacji i biedy. Polacy są wprost wy-rzucani z kraju poprzez krzywdzące naród decyzje unijne, któ-re tworzą bariery uniemożliwiające do normalnego życia indy-widualnego czy rodzinnego. Muszą szukać miejsca za granicą. Natomiast w to miejsce, rząd w Polsce, sprowadza obcych – szczególnie żydów, nadając im obywatelstwo polskie [o czym władze i media milczą na ten temat]. Również sprowadza U-kraińców, w tym duży proc. ukrytych żydów. Poza tym władze ściągają też z Azji, choć w mniejszej ilości. Polacy zaczynają o-twierać oczy: czym jest Unia Europejska – widzą, że jest to nie to, czym Polaków mamiono … widzą, że to międzynarodówka syjonistyczna, która nie ma nic wspólnego z Europą, na wzór bolszewi sowieckiej.

Wobec „podbramkowej” sytuacji w naszej Ojczyźnie, jaką nam serwuje Unia Europejska, co niektórzy Polacy powoli o-twierają oczy i zaczynają doszukiwać się przyczyny i winne-go za ten stan rzeczy. Kto wpłynął na świadomość Polaków, by zagłosowali za wejściem Polski w struktury UE – podczas referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu ateńskiego. Tzw. re-ferendum europejskie bądź akcesyjne, trwało dwa dni – 7 i 8 czerwca 2003 r..

Obserwując dziennikarzy, blogerów czy polityków widać, że unikają tego tematu, czyżby przez to chcieli utrudnić Pola-kom zrozumienia tego „spisku”…? Tak, spisku – obecnie jest już widoczny „gołym okiem”, że to spisek światowego żydo-stwa… Poniżej tekst na temat papieża [polaka] Jana Pawła II i jego postawy przed referendum i później…

Jan Paweł II owami wypowiadanymi publicznie w po-staci:

„Polska potrzebuje Europy – jak Europa potrzebuje Pol-ski”, czy inną na wskroś prymitywną zachętą przed referen-dum w sprawie  wstąpienia Polski do UE:

„Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”.

Zachęcając Polaków do głosowania za wejściem Pol-ski do Unii Europejskiej – świadom tego – że jest wielkim autorytetem wśród Polaków, i że duża część Polaków – szczególnie ta niezorientowana politycznie – usłucha jego apelu i zagłosuje za wejściem do Unii Europejskiej – no i udało się. [JP II] wygrał referendum, decydujące o losie Polski – wprowadzające Polskę do masońsko-żydowskiej UE. Przecież wiedział, że konstruowana przez ateistów konsty-tucja UE nie zawiera w preambule nawet wzmianki o chrze-ścijaństwie, i że będzie ona Polskę obowiązywać politycz-nie i moralnie.

W wyniku tzw. stowarzyszenia i integracji z UE w ciągu 32 lat po tzw. „odzyskaniu niepodległości” w 1989 r. Polska stała się faktycznie neo-kolonią bezwzględnie wyzyskiwaną przez Zachód, z gospodarką doszczętnie rozgrabioną i zniszczoną.

„Integrację” z masońską bezbożną UE zawdzięczamy w dużej mierze papieżowi Janowi Pawłowi II, który zamiast za-pędzać Polaków do niemieckiej UE, jako Polak, powinien wykląć ten masoński twór, i głosić apele do społeczności międzynarodowej o ratowanie głodujących Polaków i in-nych Słowian – poddanych eksterminacji przez NPS.

“52 proc. Polaków którzy zagłosowali w referendum za wej-ściem Polski do UE przyznaje, że duży wpływ na ich decyzję miała wypowiedź Ojca Świętego”, kiedy wygłosił 18 maja apel do Polaków, na parę dni przed referendum unijnym, zwraca-jąc się tymi słowami: „Unia Europejska jest to Unia Ojczyzn i katolicka” … ”od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” i zwrócił się bezpośrednio do Polaków, by w referendum zagłosowali za wejściem do Unii [podaje z pamięci, ale w internecie fun-kcjonują jego wypowiedziane słowa, natomiast sens jego a-pelu był jednoznaczny, m.in. pokazali to w telewizji podczas uroczystości urodzinowych w dniu 18 maja gdzie przybył z gra-tulacjami, sam prezydent Aleksander Kwaśniewski. Teraz w mediach oficjalnych trudno znaleźć tej wypowiedzi…

Jak wynika z sondażu SOBOP: dla 6 proc. głosujących na ‘tak’ wypowiedź papieża miała wpływ decydujący, dla 25 proc. – duży, a dla 21 proc. – mały.

Na podstawie: http://forum.gazeta.pl/forum/w,522,6810162,6810162,do-_Jana.html

#    #    #    #

Kościół Katolicki

Gość: radio IP: 111.111.51.*03.05.03, 07:00

Z ostatniej konferencji episkopatu:

Biskupi podają jednak kryteria, którymi powinni się kiero-wać ludzie wierzący. Odwołują się również do wypowiedzi Ja-na Pawła II na ten temat. – Nikt, kto śledzi postawę Ojca Świę-tego, nie może mieć już wątpliwości, że bardzo wyraźnie do-strzega on miejsce Polski w strukturach europejskich – uważa abp Muszyński. Sprawa wejścia do Unii nie jest przedmiotem nauki wiary, ale dla ludzi wierzących autorytet moralny Ojca Świętego ma taki ciężar gatunkowy, że nieuwzględnianie tej wypowiedzi byłoby, delikatnie mówiąc, lekkomyślnością.

“Słuszne jest dążenie do tego, aby Polska miała swe na-leżne miejsce w ramach politycznych i ekonomicznych zjed-noczonej Europy” – powiedział Papież. “Trzeba jednak, aby za-istniała w nich jako państwo które ma swoje oblicze duchowe i kulturalne, swoją niezbywalną tradycję historyczną, związaną od zarania dziejów z chrześcijaństwem. Tej tradycji, tej naro-dowej tożsamości Polska nie może się wyzbyć. Stając się człon-kiem wspólnoty europejskiej, Rzeczpospolita Polska nie może tracić niczego ze swoich dóbr materialnych, duchowych, któ-rych za cenę krwi broniły pokolenia naszych przodków” – cy-tują biskupi Jana Pawła II.

W dokumencie Konferencji Episkopatu Polski znajdzie się stwierdzenie, że wejście do Unii jest dla Polski jednocześnie szansą i wyzwaniem. Przed wyzwaniem stoi nasza polskość i katolickość. Ale jesteśmy przekonani, że sprostamy temu wy-zwaniu bo wierzymy, że Kościół to też siła i moc Ducha Świę-tego – powiedział abp Muszyński. Na końcu dokumentu znaj-dzie się modlitwa do Ducha Świętego, i wezwanie patronów Polski i Europy.

Za: http://forum.gazeta.pl/forum/w,522,5866843,5866843,Kosciol_Katolicki-_do_jana_i_o_rydzyka.html

#    #    #    #

Krótki komentarz: Głowa Kościoła katolickiego, jaką jest papież, ma obowiązek wiedzieć i znać przyczyny pow-stania unijnegotworu” – kto go stworzył, i w jakim celu a to już za czasów JP II było widoczne. Papież Jan Paweł II jako człowiek inteligentny powinien znać przyczyny powstania Unii Europejskiej i prawdopodobnie wiedział, iż jest to twór syjonistyczny jak też, że wśród komisarzy unijnych w zdecydowanej większości osoby z żydowskim rodowodem, z tym, że ukrywającym swe pochodzenie. A więc – to co uczy-nił zachęcając do głosowania za wejściem do UE – miało swój cel, czyli wciągnięcie narodu polskiego w szpony ży-dowskiego tworu jakim jest Unia Europejska, a zrobione było w ramach NWO. – Mając świadomość, że pośród Po-laków jest on dużym autorytetem, i że to co powie przełoży się w głosowaniui tym sposobem przyczynił się do realizacji jednego z celów NWO, czyli uczynienia z Polski wasala Unii żydowskiej. Natomiast, jeżeli byłby Polakiem, jak nie-którzy twierdzą, to znając ten żydowski twór, jakim jest UE, i do jakiego celu dąży [czyli zdominowania państw narodo-wych w Europie i ich zniewolenie i stworzenie jednego żydowskiego rządu światowego] – jako Polaka obowiązkiem było ostrzec Polaków przed wejściem do UE a nie zachę-cać – Tomasz Koziej

————————————————————————————————–

 TRAGICZNA W SKUTKACH LECZ ŚWIADOMA ZACHĘTA, PODJĘTA PRZEZ PAPIEŻA JANA PAWŁA II – WOBEC NARODU POLSKIEGO I POLSKI – PRZED REFERENDUM UNIJNYM 18 MAJA 2003 R.

Odnośnie traktowania przez papieża Narodu Pol-skiego, warto przypomnieć największy grzech jego [Jana Pawła II]: poparcie dla wejścia Polski do Unii Europejskiej w nadchodzącym referendum unijnym 7-8 Czerwiec 2003 r. A stało się to na kilka dni przed referendum unijnym – 18 maja 2003 r. Z wizytą u papieża był prezydent RP Aleksander Kwaśniewski [rzekomo składać JPII życzenia urodzinowe]. W związku z uroczystościami Jan Paweł II miał krótką przemowę [transmitowała to telewizja] gdzie zwrócił się do Narodu Polskiego z tzw. apelem o głosowanie pod-czas referendum za wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Jan Paweł II otwarcie poparł w swym wystąpieniu wejście Polski do struktur unijnych. O takiej pomocy w kampanii prounijnej prez. Kwaśniewski i zwolennicy poszerzenia Unii Europejskiej mogli tylko ma-rzyć.

W Watykanie Papież przyjął na audiencji Aleksandra Kwaśniewskiego, a potem spotkał się na Placu św. Piotra z pielgrzymami z Polski – jak relacjonują świadkowie owych wydarzeń – chyba nigdy nie mó-wiło się tam tak dużo o Unii Europejskiej, jak wczo-raj.

Już po porannym spotkaniu papieża z Kwaśnie-wskim, prezydent zdradził dziennikarzom, że rozmawiali o referendum i Jan Paweł II dał mu radę odno-śnie naszego członkostwa w Unii. Potem prezydent bardzo mocno nawiązał do tematu Zjednoczonej E-uropy w swoim przemówieniu które wygłosił na Placu przed Bazyliką.

Prawdziwą bombą były słowa papieża. Jan Paweł II powiedział, że „Polska potrzebuje Europy, a Europa Polski i że nasz udział w europejskich strukturach to wyzwanie”.

Dalej jednak Papież podkreśla, żePolska zawsze stanowiła ważną część Europy i dziś nie może wy-łączać się z tej wspólnoty, która wprawdzie na róż-nych płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów – opartą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji”. Zaznacza, że “wejście w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego Narodu i brat-nich Narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stano-wić ubogacenie Europy”.

Ponieważ, jak tłumaczył, Unia to Europa Ojczyzn, gdzie Polska będzie ewangelizować narody będące w Unii doskonale zdając sobie sprawę, że jest niekwestionowanym autorytetem wśród Polaków, i duża część Polaków usłucha jego „apelu”, i zagłosuje za wejściem do Unii. Również doskonale wiedział czym jest Unia Europejska, kto ją stworzył i w jakim celu powstała – a więc, według mnie, była to największa zdrada JPII wobec Polski i Narodu Polskiego. Z drugiej strony, będąc polskim żydem działał zgodnie z prawem sanhedrynu, czy prawem talmudycznym i wobec żydów zdrady nie popełnił. Żydzi [a w tym i Karol Wojtyła] ukrywając swe pochodzenie, prowadzą ukrytą konspirację – wobec narodu polskiego w którym żyjątak że Polacy w większości o tym nie wiedzą, nawet się nie domyślają i traktują ich jako Polaków czyli swoich rodaków. Dzisiaj wszyscy o tym jakby zapomnieli, a ta „rada” papieża skutkuje utratą naszej suwerenności… Warto o tym wiedzieć i pamiętać – kiedy będziecie narzekali na UE… – TK.

————————————————————————————————–