14 Listopad 2021

(Fot. POOL / Reuters / Forum)

Jedna z największych na świecie organizacji konserwatywnych katolików – Voice of the Family – opublikowała apel do biskupów w kontekście rozpoczętego niedawno synodu o synodalności Kościoła. Zachęcamy do zapoznania się z tym niezwykle mocnym manifestem.

Na początek… podsumowanie

Papież Franciszek zainaugurował dwuletni synod biskupów, wsłuchujący się w „wołanie” ludu. Te globalne konsultacje mają miejsce w czasie w którym w niemal każdym państwie świata istnieje usankcjonowany przez państwo program zabijania.

Dowody empiryczne wskazują, że niegodziwe rozdzielenie unitywnego i prokreacyjnego celu małżeństwa, tak jak przewidywała to encyklika „Humanae Vitae”, wywołało porzucenie prawa moralnego przez społeczeństwa. W zakresie ludzkiego życia i rodziny władze narzuciły prawa przeciwne prawu naturalnemu. Dotyczy to zwłaszcza przymusowych programów szkolnego nauczania o związkach i seksualności – promujących agendę LGBT, ideologie gender, zapewniających dostęp do antykoncepcji i aborcji, stanowiących formę przymusu wywieranego względem rodzin, indoktrynujących kolejne pokolenie kulturą śmierci.

Rozdzielenie unitywnego i prokreacyjnego celu małżeństwa umożliwiło na całym świecie postępy kultury śmierci wskutek upowszechnieniu środków antykoncepcyjnych i rozwiązań służących przeprowadzaniu wczesnej aborcji, jak i poprzez popularyzację zapłodnienia in vitro – procedury instrumentalizującej i niszczącej niezliczoną liczbę ludzkich istnień; także i wskutek „małżeństw” osób tej samej płci, podkopujących ochronę jaką dzieci cieszą się dzięki chrześcijańskiemu małżeństwu; poprzez obowiązkowe programy edukacji seksualnej, zastępujące rolę rodziców i niszczące dziecięcą niewinność; aż po zbrodnię aborcji.

Ruch pro-life nie jest w stanie samodzielnie pokonać takiego zła. To zło zakorzenione jest w liczącej wieki rewolucji wymierzonej przeciwko Bogu i Kościołowi, która osiągnęła dramatyczną kulminację w latach 60-tych, kiedy nadeszło katastrofalne załamanie cywilizacji chrześcijańskiej. Rewolucja kulturalna wkroczyła także do Kościoła. Braki w formacji katolickiego laikatu niosą katastrofalne konsekwencje dla dusz i dla świata. Skutkiem tego ludzie wyznający wiarę katolicką wspierają antychrześcijańskie prawa i politykę.

Biskupi posiadają wyjątkową władzę moralną głoszenia Ewangelii życia; władzę udzieloną im przez Chrystusa przed Jego wniebowstąpieniem. Gdy z miłością głoszą tę Ewangelię Życia, ich słowa rozbrzmiewają z autorytetem tak w sercach wiernych, jak i w sercach ludzi, którzy nie poznali Chrystusa – tak, jak rozbrzmiewały słowa samego Pana.

Voice of the Family apeluje do biskupów całego świata, by wysłuchali wołania dzieci mordowanych przy aprobacie rządów całego świata, jak i zwykłych obywateli – w tym także należących do Kościoła. Voice of the Family apeluje do biskupów, by wykorzystali nadaną im, jako następcom apostołów, władzę i wyjaśniali powierzonym im duszom niezbitą naukę Kościoła o świętości ludzkiego życia i nienaruszalności rodziny, a także i to, że nauka ta posiada ogromne wsparcie w badaniach medyczno-naukowych i dziedzinach dociekań akademickich.

By dzisiejsi biskupi mogli powtórzyć te słowa kardynała von Galena z 22 marca 1946 roku: „Najdroższy Bóg postawił mnie na stanowisku, na którym miałem obowiązek nazywania czarnego czarnym, a białego białym, tak jak mówi o tym ryt sakry biskupiej”.

Wołanie ludu Bożego

 1. Zwracamy się do Was w związku ze światowymi konsultacjami dotyczącymi synodalności, rozpoczętymi przez papieża Franciszka w październiku 2021 roku: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

 2. W drugiej części oficjalnego vademecum synodu czytamy: „Słuchając, Kościół naśladuje przykład samego Boga, który wsłuchuje się w wołanie swego ludu”.

 3. Te globalne konsultacje mają miejsce w czasie, w którym w niemal każdym kraju świata istnieje usankcjonowany przez państwo program mordu, na którego celowniku znajdują się grupy w danej populacji najbardziej bezbronne – na skutek aborcji, procedur zapłodnienia pozaustrojowego czy eutanazji.

 4. Pamiętamy o pierwszym razie, gdy Bóg wysłuchał wołania człowieka. Gdy Kain zabił swego brata Abla, Bóg rzekł do niego: „Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!”[1].

 5. Papież Jan Paweł II stwierdził w kwestii aborcji, że jest „okropnym przestępstwem”, o eutanazji, że „zawiera — zależnie od okoliczności — zło cechujące samobójstwo lub zabójstwo”, a „samobójstwo (…) jest zawsze moralnie niedopuszczalne”[2].

 6. Papież Franciszek także mówił o aborcji jako o „zabójstwie”, odnosząc się do kraju w którym dokonano sześciu milionów aborcji, stwierdził, że gdyby Kościół to akceptował, to było to tak, jakby „zaakceptował morderstwo”[3].

 7. Zgodnie z szacunkami, w ciągu ostatnich trzydziestu lat więcej ludzi zabito wskutek aborcji (około dwóch miliardów[4]) niż wskutek wojen toczonych w znanej nam historii ludzkości[5].

 8. W skali świata każdego roku na trzy narodzenia żywe przypada mniej więcej jedna aborcja[6].

Porzucenie prawa naturalnego w wymiarze ludzkiej seksualności i etyki seksualnej

 1. Uważamy, że jednym z największych katalizatorów upowszechnienia aborcji było porzucenie prawa naturalnego w wymiarze ludzkiej seksualności i etyki seksualnej

 2. W książce pt. „Adam i Ewa po pigułce. Paradoksy rewolucji seksualnej” Mary Eberstadt, badaczka pracująca dla Hoover Institution, opisuje kluczowe nauczanie encykliki „Humanae Vitae” (25 lipca 1968) Pawła VI, dotyczące regulacji poczęć, jako „najbardziej anachroniczne, niechciane, jednomyślnie wyszydzane nauczanie moralne na ziemi”. Jak następnie wskazuje, jest to nauczanie „całkowicie zrehabilitowane dzięki danym empirycznym, gromadzonym między innymi przez świeckich uczonych”[7]. Uzasadniając tę uwagę Mary Eberstadt cytuje ekonomistę George’a Akerlofa, laureata nagrody Nobla. W roku 1996 w artykule na łamach „Quarterly Journal of Economics” Akerlof wyjaśniał „dlaczego wbrew powszechnym przewidywaniom, (…), rewolucja seksualna doprowadziła do wzrostu liczby nieślubnych dzieci i aborcji”. W „Adamie i Ewie po pigułce” Mary Eberstadt pisze: „Lata, które upłynęły od ogłoszenia Humanae Vitae, potwierdziły również zawarte w niej obawy, że rządy zaczną zmuszać obywateli do stosowania nowych technik rozrodu”.

 3. W tym kontekście odnosimy się do programów edukacji seksualnej, coraz liczniej realizowanych w krajach całego świata, które to oferują uczniom dostęp do antykoncepcji i aborcji, podważając rolę rodziców jako podstawowych wychowawców i opiekunów własnych dzieci. Dotyczy to w sposób szczególny „teorii gender”, ideologii która „zaprzecza różnicy i naturalnej komplementarności mężczyzny i kobiety. Ukazuje ona społeczeństwo bez różnic płciowych i banalizuje podstawy antropologiczne rodziny”[8], a która ideologia prowadzi do przyjęcia w różnych krajach świata[9] ustawodawstwa umożliwiającego dzieciom uzyskanie nowej kwalifikacji prawnej ich płci. Programy zostały stworzone jako forma przymusu względem naszych rodzin po to, by w kolejnym pokoleniu upowszechniać kulturę śmierci.

 4. Po 2 miliardach aborcji dokonanych w ciągu ostatnich 30 lat, największej rzezi w znanej nam historii ludzkości, obserwujemy zakres w jakim rozdzielenie prokreacyjnej i uniatywnej funkcji małżeństwa stało się katalizatorem kultury śmierci, postępującej w przypadku niemal każdego narodu na ziemi:

i. wskutek środków i przyrządów które, poza działaniem zapobiegającym zapłodnieniu, zgodnie z informacjami przekazywanymi przez producentów mogą powodować wczesne aborcje

ii. wskutek praktyki zapłodnienia pozaustrojowego, zakładającej instrumentalizację ludzkiego embrionu i destrukcję bądź utratę – każdego roku – 10 embrionów przypadających na każde urodzenie żywe[10]

iii. wskutek „małżeństw” osób tej samej płci, podważających małżeństwo chrześcijańskie – instytucję mającą na celu wychowanie i ochronę dzieci. Sprzeciwianie się zapłodnieniom in vitro jest dla ruchu pro-life rzeczą praktycznie niemożliwą bez bycia postrzeganym jako wrogiego wobec osób przejawiających skłonności homoseksualne, domagających się prawa do posiadania dziecka dzięki zastosowaniu techniki zapłodnienia pozaustrojowego

iv. wskutek programów edukacji seksualnej promujących agendę LGBT i oferujących dostęp do antykoncepcji i aborcji, niestrudzenie promowanych przez potężne kraje Zachodu, agendy ONZ i finansowane z podatków organizacje pozarządowe, dążących do zniszczenia niewinności każdego dziecka na świecie[11]

Ruch pro-life: nasz cel i nasze ograniczenia

 1. Celem ruchu pro-life i uzasadnieniem naszego istnienia jest sprzeciw i zwyciężenie idei, która zdaje się dominować na całym świecie: że istnieje coś takiego, jak życie niegodne życia; stworzenie społeczeństwa, w którym Boże przykazanie „Nie zabijaj” jest nie tylko częścią prawa państwowego i międzynarodowego, ale jest także stosowane i z mocą bronione przez obywateli

 2. Biorąc pod uwagę to, że życie każdego człowieka składa się z życia jego ciała i życia jego duszy, naszym zadaniem powinna być szersza i głębsza historyczna krucjata na rzecz odnowienia cywilizacji chrześcijańskiej, opierającej się na prymacie wartości duchowych. To, co pragniemy osiągnąć, wykracza daleko poza możliwości naszych małych organizacji działających w poszczególnych krajach, działających indywidualnie pod sztandarem pro-life

 3. Z konieczności poza aborcją sprzeciwiamy się i staramy się przezwyciężyć szeroki zakres powiązanego zła, które pośrednio lub bezpośrednio stanowi atak na świętość i nienaruszalność ludzkiego życia i niezbywalne prawa rodziny, będącej pierwszym obrońcą ludzkiego życia. Do tych zagrożeń, jak już wspominaliśmy, zaliczamy m.in. antykoncepcję, zapłodnienie in vitro, eutanazję, „małżeństwa” osób tej samej płci, teorię gender i ataki na rodziców jako podstawowych wychowawców własnych dzieci.

 4. To zło zakorzenione jest w rewolucji, buncie przeciwko Bogu i Jego Kościołowi, którego nasiona zostały wysiane wiele wieków temu. To rewolucja, która osiągnęła swoje nowe apogeum w latach 60-tych XX wieku, gdy nastąpił katastrofalny upadek cywilizacji chrześcijańskiej, jak i samego uznawania prawd powszechnie podzielanych jeszcze kilka dekad wcześniej. Niestety, w tym też okresie rewolucja kulturalna przeniknęła także i do Kościoła.

 5. Przez ostatnie pół wieku czyniliśmy wszystko, co tylko możliwe, by ratować ludzkie życie – siłą świadectwa, okazjonalnym sukcesami sądowe i legislacyjnymi, poprzez pełną miłości opiekę nad matkami, jak i poprzez trwanie mimo ciągłych niepowodzeń oraz rosnącego bilansu morderstw. Jednakże, grupy pro-life stanowią siłę relatywnie niewielką zestawiając je z zasobami i politycznym znaczeniem kultury śmierci, wspieranej przez niemal każdy rząd na świecie.

Grupy pro-life potrzebują wsparcia w postaci jednoznacznego głosu biskupów

 1. Wiele spośród zasad moralnych, którymi ludzie kierowali się na przestrzeni dziejów chrześcijaństwa, jest dziś systematycznie zakazywanych przez legislatury potężnych państw; na mniej potężnych państwach i narodach wymusza się przyjęcie niesprawiedliwych praw. Zwróćmy uwagę na zasadę moralną mówiącą, że to rodzice są podstawowymi wychowawcami swych dzieci; na coraz skuteczniejsze w przypadku zawodów medycznych próby usunięcia prawa do sprzeciwu sumienia wobec praktykowania aborcji[12] i eutanazji[13].

 2. Te same zasady moralne są na całym świecie odrzucane przez zwykłe rodziny. Łamie się kodeks moralny, którym żyła przytłaczająca większość ludzi w całej historii chrześcijaństwa, dotyczy to także naszych katolickich wspólnot i rodzin. Przykładowo, w tym kontekście myślimy o akceptacji związków homoseksualnych bądź o odmowie ich krytykowania[14], akceptacji kontroli urodzin[15], w tym także i antykoncepcji o działaniu poronnym, jak również o akceptacji aborcji jako legalnej w określonych okolicznościach[16].

 3. Braki w katolickiej formacji wiernych przynoszą niszczycielskie konsekwencje dla dusz i znanego nam świata. Przykładowo, w referendum w San Marino, zorganizowanym we wrześniu 2021 roku, 77,28 proc. głosujących[17] opowiedziało się za aborcją do momentu narodzin dziecka. Równocześnie, 97 proc. mieszkańców San Marino deklaruje wyznawanie wiary katolickiej[18].

 4. Nasze organizacje pro-life potrzebują pilnego wsparcia w postaci jednoznacznego, prorockiego głosu biskupów całego świata, wiernie nauczających Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jest tak z dwóch powodów: bez Chrystusa niczego nie możemy uczynić; po drugie – pełnia ewangelicznego przesłania dotyczącego prawdy i znaczenia ludzkiej seksualności oraz świętości ludzkiego życia (nauczania należącego także do prawa naturalnego zapisanego w ludzkich sercach), nie znajduje pełniejszego wyrazu niż w magisterium Kościoła.

 5. Biskupi posiadają wyjątkową władze moralną nauczania Ewangelii Życia. Zgodnie ze świadectwem św. Mateusza Ewangelisty, ostatnie słowa skierowane do Apostołów przed wniebowstąpieniem to: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…). Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”[19]. Słowa te skierowane zostały do apostołów, a przeznaczone są – nade wszystko – dla ich następców. Biskupi posiadają władzę nadaną im przez Chrystusa tuż przed wniebowstąpieniem. Dlatego też papież Jan Paweł II podkreślał w „Evangelium Vitae”, że biskupi mają być „niestrudzonymi głosicielami Ewangelii życia”[20] – bowiem gdy biskupi głoszę prawdę ewangeliczną w miłości, ich słowa rozbrzmiewają z autorytetem tak w sercach wiernych, jak i w sercach ludzi nieznających Chrystusa; niczym słowa samego Pana. Jak świadczył o żydach w Kafarnaum święty Marek Ewangelista: „Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”[21].

Odważny przykład kardynała von Galena

 1. 80 lat temu kardynał von Galen zyskał sympatię świata potępiają program eutanazji w nazistowskich Niemczech, m.in. w trakcie kazania wygłoszonego w kościele pw. św. Lamberta 3 sierpnia 1941 roku. Jak wówczas mówił, „Biada ludzkości! Biada naszemu niemieckiemu narodowi, gdy święte Boże przykazanie Nie zabijaj!, nadane na Synaju pośród burzy i gromów, które Bóg-Stwórca od samego początku zapisał w sumieniu człowieka, jest nie tylko łamane, ale gdy to łamanie jest tolerowane, traktowane jako zwykła, bezkarna praktyka”.

 2. W książce pt. „Lew z Münsteru” Daniel Utrecht[22] z Toronto Oratory pisze: „Jego kazanie było nie tylko potajemnie kopiowane i dystrybuowane w całych Niemczech, jak i wśród żołnierzy na froncie; odwaga biskupa Klemensa Augusta von Galen, z której jego wierni doskonale sobie zdawali sprawę, wkrótce znana stała się w całym kraju i na całym świecie. Wreszcie tekst kazania trafił do Brytyjczyków, którzy wydrukowali je jako broszurę w nakładzie dziesiątek tysięcy kopii i zrzucili z samolotów nad terytorium Niemiec, a także odczytywali w skierowanych do Niemców audycjach radiowych. Gdy do wojny dołączyli Amerykanie, traktowali von Galena jak bohatera”.

 3. Rzeczą jasną jest to, że chcąc bronić 5. przykazanie biskupi potrzebują dziś nadzwyczajnej odwagi innego rodzaju. Dziś biskupi nie będą dzięki temu traktowani jako bohaterowie. Występując przeciwko aborcji, eutanazji i deptaniu praw rodziców jako podstawowych wychowawców własnych dzieci, najprawdopodobniej spotkają się z potępieniem ze strony brytyjskim i amerykańskim władz oraz mass-mediów. Doświadczamy tyranii innego rodzaju niż ta związana z dyktaturami nazistowską i komunistyczną, wywołującymi na całym świecie tak olbrzymi strach i odrazę. Chodzi o porządek świata, w którym państwo przyznało panowanie zwykłym obywatelom, tak by porządek ten został rozpowszechniony na całym świecie – wpierw przez pigułkę antykoncepcyjną, następnie przez środki poronne, a w końcu przez referendum aborcyjne w San Marino.

Apel do naszych pasterzy

 1. Żyjemy w najgorszej w historii świata epoce zalegalizowanych zabójstw, mających miejsce w praktycznie każdym kraju świata. Apelujemy do was, naszych świętych pasterzy, o wysłuchanie płaczu 2 miliardów dzieci zamordowanych w ciągu ostatnich 30 lat za zgodą państwowych prawodawców i światowych przywódców politycznych.

 2. Z oddaniem apelujemy o wysłuchanie płaczu niewinnych poprzez – przykładowo – odmawianie Komunii świętej proaborcyjnym politykom, rażąco odmawiającym pokuty, jak i innym osobom żyjącym w stanie grzechu śmiertelnego; poprzez odmawianie udzielenia ciała, krwi, duszy i bóstwa Jezusa Chrystusa w Komunii świętej ze względu na pogwałcenie prawa Bożego. Tak jak słusznie odmawiano by Komunii świętej politykom popierającym zabijanie każdej innej grupy ludzi, stworzonych na obraz i podobieństwo Boga.

 3. Apelujemy o to, byście wykorzystali nadaną wam przez Boga, jako następcom apostołów, władzę w celu wyjaśniania duszom powierzonym waszej pieczy niezmiennej nauki Kościoła dotyczącej świętości ludzkiego życia, nienaruszalności rodziny, oraz tego, jak ogromne wsparcie nauka ta znajduje w badaniach medycznych i innych dyscyplinach wiedzy. Przykładowo:

i. tego, jak rozdzielenie uniatywnego i prokreacyjnego celu małżeństwa stało się katalizatorem kultury śmierci, postępującej w przypadku każdego narodu na ziemi

ii. naukowych argumentów wskazujących, że życie zaczyna się wraz z poczęciem

iii. faktów dotyczących rozwoju człowieka przed momentem narodzin i niesprawiedliwości aborcji

iv. doktryny Kościoła mówiącej, że żadne okoliczności, motywy ani prawa nie mogą uczynić moralnie godziwym aktu, który sam w sobie jest wewnętrznie zły (a więc aborcji, eutanazji, zapłodnienia pozaustrojowego), jako że chodzi o akt przeciwny Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka; prawu poznawalnemu za pomocą samego rozumu i głoszonemu przez Kościół[23]

v. nauki Kościoła sprzeciwiającej się indukowania porodu dzieci, które nie są w stanie przeżyć poza łonem matki

vi. pełnego miłości Bożego przebaczenia dla każdego, kto dokonał aborcji lub był w nią w jakikolwiek sposób zaangażowany; informowania o pomocy dostępnej ze strony Kościoła i organizacji świeckich dla tych, którzy borykają się z pokusą przeprowadzenia aborcji

vii. o fałszywych argumentach stosowanych przez wielu naukowców i polityków w celu usprawiedliwienia badań z wykorzystaniem ludzkich embrionów

viii. o tym, dlaczego metoda zapłodnienia pozaustrojowego nie może być nigdy uzasadniona[24] i o niesprawiedliwości wyrządzanej – prawdopodobnie – 5 milionom ludzkich embrionów, zamrażanych, utylizowanych lub wykorzystywanych w badaniach po to, by na świat przyjść mogło 500 tysięcy dzieci

ix. obowiązku ciążącym na przedstawicielach zawodów medycznych, polegającym na sprzeciwie sumienia wobec aborcji, eutanazji i innych postaci zła[25]

x. obowiązku ciążącym na rodzicach, polegającym na bronieniu swych praw i zobowiązań jako podstawowych wychowawców własnych dzieci, zwłaszcza opierając się programom edukacji seksualnej[26]

xi. pełnego miłości ostrzeżenia skierowanego do rodzin w kwestii nacisków wywieranych przez służby medyczne w ramach badań prenatalnych, mających na celu identyfikację i uśmiercenie niepełnosprawnych dzieci

xii. wskazywanie obowiązku, wraz z sugestią dotyczącą sposobów jego realizacji, wyrażania sprzeciwu wobec wykorzystania embrionów i abortowanych dzieci w zakresie tworzenia ludzkich linii komórkowych, stosowanych w produkcji szczepionek, leków i innych produktów, choć ich wykorzystywania jest dopuszczalne[27], o ile nie było się zaangażowanym w ich powstanie – zgodnie z nauką moralną św. Tomasza z Akwinu i św. Alfonsa Liguoriego

xiii. wskazywanie na specjalną troskę i opiekę należną niepełnosprawnym dzieciom zagrożonym aborcją, jak i dzieciom co do których przewiduje się, że ich życie – tak przed, jak i po narodzinach – będzie krótkie

xiv. wskazywanie obowiązku wspierania i głosowania za etycznymi projektami ustaw[28]

 1. Na koniec polecamy Waszej uwadze słowa kardynała von Galena, wypowiedziane niedługo przed śmiercią 22 marca 1946 roku, wracając do Münsteru po kreacji kardynalskiej w Rzymie: „Najdroższy Bóg postawił mnie na stanowisku, na którym miałem obowiązek nazywania czarnego czarnym, a białego białym, tak jak mówi o tym ryt sakry biskupiej. Postawił mnie na stanowisku, które czyni mnie przywódcą, odpowiedzialnym za prowadzenie setek i tysięcy ludzi, którzy, tak jak i ja, natrafili na trudności, cierpieli cnotliwie i z największym bólem gdy Boża prawda i sprawiedliwość, wartość istoty ludzkiej i jej prawa zostały odłożone na bok, odrzucone, a następnie podeptane… Wiem, że wskutek tych ataków na prawdę i sprawiedliwość, których doświadczyliśmy, wielu cierpiało bardziej niż ja. Nie mogli przemawiać. Mogli wyłącznie cierpieć. Być może w perspektywie Boga, w której cierpienie droższe jest od słów i czynów, wielu spośród stojących tu zdobyło zasługi w oczach Boga, bowiem cierpieli więcej ode mnie. Lecz moim prawem i obowiązkiem było przemawiać – i przemawiałem w waszym imieniu”.——————————–

[1] Rdz 4, 10

[2] Zob. Evangelium Vitae, 65-66

[3] Vatican News, „Pope Francis speaking to journalists on the return flight from Slovakia”, 16 października 2021, https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-09/pope-abortion-is-murder-the-church-must-be-compassionate.html

[4] Guttmacher Institute, „Unintended Pregnancy and Abortion Worldwide”, lipiec 2020,

https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide

[5] Chris Hedges, „What every person should know about war”, New York Times, 6 lipiec 2003;

[6] The World Counts, https://www.theworldcounts.com/populations/world/births; Guttmacher Institute,

„Unintended Pregnancy and Abortion Worldwide”, lipiec 2020, https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide 

[7] Mary Eberstadt, „Adam i Ewa po pigułce. Paradoksy rewolucji seksualnej”, AA Kraków 2018, s. 193

[8] Franciszek, Amoris laetitia, 56

[9] Parlament Nowej Zelandii, Conversion Practices Prohibition Legislation Bill 2021,

https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-digests/document/53PLLaw26531/conversion-practices-prohibition-legislation-bill-2021; „New Zealand moves closer to passing ‘self-identification’ law”, Reuters, 11 sierpnia 2021, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-zealand-moves-closer-passing-self-identification-law-2021-08-11/; Scottish Government, Gender Recognition Reform (Scotland) Bill: consultation analysis, 2 września 2021; https://www.gov.scot/publications/gender-recognition-reform-scotland-bill-analysis-responses-public-consultation-exercise/

[10] W 2018 r. donoszono, że rocznie rodzi się pół miliona dzieci poczętych wskutek metody in vitro i docytoplazmatycznej iniekcji plemnika. W celu zmaksymalizowania wskaźnika narodzeni żywych pobiera się około 15 jajeczek, spośród których 11 udaje się skutecznie zapłodnić. Zob. „More than 8 million babies born from IVF since the world’s first in 1978”, Science Daily, 3 września 2018, https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180703084127.htm; S.K. Sunkara i współ., „Association between the number of eggs and live birth in IVF treatment: an analysis of 400 135 treatment cycles”, lipiec 2011; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21558332/; University of California San Francisco, FAQ: Intracytoplasmic Sperm Injection, https://www.ucsfhealth.org/education/faq-intracytoplasmic-sperm-injection

[11] UNESCO, International technical guidance on sexuality education, 2018, https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ITGSE.pdf; Stefano Gennarini, „UN Agency Defies General Assembly, Promotes ‘Comprehensive Sexuality Education’”, Center for Family and Human Rights, 19 stycznia 2018, https://c-fam.org/friday_fax/un-agency-defies-general-assembly-promotes-comprehensive-sexuality-education-part-1/

[12] L.A. Keogh i współpr., „Conscientious objection to abortion, the law and its implementation in Victoria, Australia: perspectives of abortion service providers”, BMC Medical Ethics, 31 stycznia 2019, https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-019-0346-1; Izba Lordów, Conscientious Objection (Medical Activities) Bill, 2018, https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2018-0010/LLN-2018-0010.pdf 

[13] Department for Constitutional Affairs, Mental Capacity Act 2005, 23 kwietnia 2007, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921428/Mentl-capacity-act-code-of-practice.pdf

[14] Jeff Diamant, „How Catholics around the world see same-sex marriage, homosexuality”, Pew Research Center, 2 listopada 2020, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/02/how-catholics-around-the-world-see-same-sex-marriage-homosexuality/

[15] Lizzy Davies, „Catholics and church at odds on contraception, divorce and abortion”, The Guardian, 9 lutego 2014, https://www.theguardian.com/world/2014/feb/09/catholics-church-contraception-abortion-survey

[16] Dalia Fahmy, „8 key findings about Catholics and abortion”, Pew Research Center, 20 października 2020, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/20/8-key-findings-about-catholics-and-abortion/; Andrew McCorkell and Colin Francome, „Most UK Catholics support abortion and use of contraception”, Independent, 23 października 2011; https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/most-uk-catholics-support-abortion-and-use-contraception-2083291.html; https://www.theguardian.com/world/2014/feb/09/catholics-church-contraception-abortion-survey

[17] Angela Giuffrida, „San Marino referendum ends with 77% voting to end abortion ban”, The Guardian, 26 września 2021; https://www.theguardian.com/world/2021/sep/26/san-marino-votes-in-referendum-on-lifting-abortion-ban

[18] World Atlas, „Religious Beliefs In San Marino”; https://www.worldatlas.com/articles/religious-beliefs-in-san-marino.html; The World, „San Marino votes to legalize abortion, ending a 150-year-old ban”, 28 września 2021; https://www.pri.org/stories/2021-09-28/san-marino-votes-legalize-abortion-ending-150-year-old-ban

[19] Mt 28, 20

[20] Evangelium Vitae, 82.

[21] Mk 1, 22

[22] Zob. Daniel Utrecht, „The Lion of Munster”, TAN Books, 2016.

[23] Zob. Veritatis Splendor, 79-83.

[24] Zob. Donum Vitae, 5.

[25] Zob. Evangelium Vitae,73

[26] Zob. Sapientiae Christianae, 42; Divini Illius Magistri 65-67,74; Pius XII, Przemówienie do francuskich ojców, 18 lutego 1951 r.

[27] Congregation for the Doctrine of the Faith, Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html#_ftn4 

[28] Congregation for the Doctrine of the Faith, Declaration on Procured Abortion, 18 listopada 1974, No.

22: AAS 66 (1974), 744.

Oryginalny dokument jest dostępny na stronach: https://voiceofthefamily.com/voice-of-the-family-manifesto-to-the-worlds-bishops/

Za: https://pch24.pl/synodalnosc-a-obowiazek-nazywania-czarnego-czarnym-a-bialego-bialym/

———————————————————-